Loading...

Bezpłatne kursy wysokospecjalistyczne z kardiologii i kardiochirurgii - 2020-02-27

Szanowni Państwo,
informujemy, że Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu zostało beneficjentem środków na realizację projektu edukacyjnego pt.

„EDU HEART SILESIAN POWER – Specjalistyczne szkolenie podyplomowe dla lekarzy specjalistów i rezydentów w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii, wykraczające poza program specjalizacji, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, w tym technik symulacji, ze szczególnym uwzględnieniem rosnącej grupy chorych starszych z grupy wyższego ryzyka.”

W ramach projektu dofinansowanie otrzymały następujące kursy:

  • Leczenie najcięższych zagrażających życiu postaci niewydolności krążeniowo-oddechowej
  • Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Pierwsze spotkania z echokardiografią przezprzełykową – od symulacji do pacjenta
  • Echokardiografia przezprzełykowa dorosłych. Kurs zaawansowany – od symulacji do pacjenta, od rutyny do poziomu eksperta
  • Hybrydowa rewaskularyzacja u chorych z chorobą niedokrwienną serca
  • Leczenie najcięższej postaci zagrażającej życiu niewydolności oddechowej i krążeniowo-oddechowej z zastosowaniem żylno-żylnej i żylno-tętniczej oksygenacji krwi (ECMO)
  • Przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej chorych z grupy wysokiego ryzyka operacji klasycznej
  • Hybrydowa ablacja u chorych z opornym na leczenie migotaniem przedsionków
  • Wspomaganie niewydolnego serca krótko-, średnio- i długoterminowe (MSC). Od wskazań do wyboru rodzaju leczenia i umiejętności jego prowadzenia przez Zespół Heart Team

Jako ponadregionalny ośrodek referencyjny oferujemy wysoki poziom merytoryczny, co najmniej 50% zajęć praktycznych, małe grupy, nowoczesny sprzęt.
Zapraszamy specjalistów i rezydentów z kardiologii, kardiochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii, internistów, pediatrów, a także lekarzy innych specjalności, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, aby poszerzyć swoje umiejętności, uzyskując dodatkowe kompetencje przydatne w wykonywaniu swojego zawodu.
Powyższy grant uzyskano w drodze zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.
Szczegółowe informacje znajdzie Państwo na stronie internetowej SCCS