Loading...

Wsparcie dla lekarzy

Porady prawne - 2023-07-14

Pomoc prawna dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Członkowie OIL w Białymstoku posiadający uregulowane składki członkowskie mogą skorzystać z porad prawnych w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku zapewnia porady prawne: telefonicznie pod […]

Dowiedz się więcej »

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej – opublikowano: - 2023-03-03

Uprzejmie przypominamy, że w pewnych sytuacjach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej na izbę lekarską. Uprawnienie takie przysługuje na mocy poprawki z dnia 16 grudnia 2022 roku do uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej (tekst jednolity). Na mocy wprowadzonej zmiany, okręgowa rada […]

Dowiedz się więcej »

Zapomoga finansowa – opublikowano: - 2023-01-09

Przysługuje członkom OIL w Białymstoku i ich rodzinom oraz osobom sprawującym opiekę nad tymi osobami lub prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe. Wsparcie przysługuje w przypadku: ciężkiej sytuacji materialnej, długotrwałej choroby, śmierci, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych. Wymagane dokumenty: wypełniony Wniosek o zapomogę finansową, kopie dokumentów uzasadniających potrzebę wsparcia (zaświadczenie lekarskie, faktura za leczenie/niespodziewane wydatki, itp.). […]

Dowiedz się więcej »

Odprawa pośmiertna – opublikowano: - 2023-01-09

Przysługuje w przypadku śmierci członka OIL osobie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub sprawującej opiekę nad tą osobą. O przyznanie odprawy pośmiertnej można ubiegać się co do zasady nie później niż 12 miesięcy od śmierci członka OIL. Wymagane dokumenty: wypełniony Wniosek o udzielenie odprawy pośmiertnej, kopia aktu zgonu, kopia faktur związanych z kosztami pogrzebu wystawionych na […]

Dowiedz się więcej »

Dofinansowanie uczestnictwa w imprezach sportowych – opublikowano: - 2023-01-09

Przysługuje maksymalnie dwa razy w jednym roku kalendarzowym w celu dofinansowania udziału w imprezach sportowych o randze Mistrzostw Polski lub Świata, Olimpiadach i Igrzyskach Lekarskich. Wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem imprezy sportowej i zawierać preliminarz kosztów, na podstawie którego opracowana jest kwota wsparcia. Warunkiem dodatkowym jest napisanie sprawozdania/relacji z uczestnictwa w imprezie sportowej. Wymagane […]

Dowiedz się więcej »

Dofinansowanie do wyjazdów leczniczo-rehabilitacyjnych – opublikowano: - 2023-01-09

Przysługuje maksymalnie raz na cztery lata w celu częściowej refundacji poniesionych kosztów. Dodatkowym warunkiem jest nieskorzystanie w ostatnich 2 latach z innego rodzaju dofinansowania z OIL. Wymagane dokumenty: wypełniony Wniosek o dofinansowanie do wyjazdów leczniczo-rehabilitacyjnych, kopia uiszczenia opłaty za pobyt i wykonania zabiegu rehabilitacyjnego. Szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie dofinansowania do wyjazdów leczniczo–rehabilitacyjnych.

Dowiedz się więcej »

Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego – opublikowano: - 2023-01-09

przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym w celu dofinansowania kosztów szkolenia poniesionych przez wnioskującego lekarza (prywatnie bądź na działalność) szkolenie musi trwać minimum 2 dni w ciągłości Wymagane dokumenty: wypełniony Wniosek o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego kopia imiennego zaświadczenia o odbytym szkoleniu kopia dowodu uiszczenia opłaty za szkolenie (faktura w przypadku płatności gotówkowej lub potwierdzenie […]

Dowiedz się więcej »