Loading...

Wsparcie dla lekarzy

Jednorazowe świadczenie z tytułu narodzin bądź przysposobienia dziecka - 2024-01-11

Przysługuje członkom OIL w Białymstoku z tytułu urodzenia się bądź przysposobienia dziecka. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka. W przypadku, gdy oboje rodzice urodzonego lub przysposobionego dziecka są członkami OIL, świadczenie przysługuje tylko jednemu z nich. Wysokość jednorazowego świadczenia […]

Dowiedz się więcej »

Nagroda jubileuszowa z okazji ukończenia 90-go roku życia - 2024-01-11

Członkowie OIL w Białymstoku z okazji ukończenia 90-go roku życia mogą otrzymać nagrodę jubileuszową w wysokości 2.000 zł. Nagroda przyznawana jest jednorazowo, na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Emerytów i Rencistów. Otrzymanie nagrody jubileuszowej wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku w rozliczeniu rocznym PIT. Szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie Komisji Socjalnej.

Dowiedz się więcej »

Dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego - 2024-01-11

Członkowie OIL w Białymstoku mogą otrzymać pomoc finansową w celu dofinansowania kosztów szkolenia poniesionych przez wnioskującego lekarza (prywatnie bądź na działalność). Szkolenie musi trwać minimum 2 kolejne dni kalendarzowe. Dopuszczalne są wszystkie formy szkolenia: stacjonarne, hybrydowe, on-line. Dofinansowanie przysługuje do wysokości poniesiony kosztów, nie więcej jednak niż 500 zł i nie częściej niż jeden raz […]

Dowiedz się więcej »

Zapomoga finansowa - 2024-01-09

Przysługuje członkom OIL w Białymstoku i ich rodzinom oraz osobom sprawującym opiekę nad tymi osobami lub prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe. Wsparcie przysługuje w przypadku: ciężkiej sytuacji materialnej, długotrwałej choroby, śmierci, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń losowych. Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia jest opłacanie składek członkowskich przez okres minimum 12 miesięcy. Wysokość wsparcia finansowego ustala się do […]

Dowiedz się więcej »

Odprawa pośmiertna - 2024-01-09

Przysługuje w przypadku śmierci członka OIL osobie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe lub sprawującej opiekę nad tą osobą. O przyznanie odprawy pośmiertnej można ubiegać się co do zasady nie później niż 12 miesięcy od śmierci członka OIL. Wsparcie finansowe w przypadku śmierci członka OIL wynosi 1.500 zł. Wymagane dokumenty: wypełniony Wniosek o udzielenie odprawy pośmiertnej, kopia […]

Dowiedz się więcej »

Porady prawne - 2023-07-14

Pomoc prawna dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Członkowie OIL w Białymstoku posiadający uregulowane składki członkowskie mogą skorzystać z porad prawnych w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku zapewnia porady prawne: telefonicznie pod […]

Dowiedz się więcej »

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - 2023-03-03

Uprzejmie przypominamy, że w pewnych sytuacjach istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej na izbę lekarską. Uprawnienie takie przysługuje na mocy poprawki z dnia 16 grudnia 2022 roku do uchwały Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej (tekst jednolity). Na mocy wprowadzonej zmiany, okręgowa rada […]

Dowiedz się więcej »

Dofinansowanie uczestnictwa w imprezach sportowych - 2023-01-09

Przysługuje maksymalnie dwa razy w jednym roku kalendarzowym w celu dofinansowania udziału w imprezach sportowych o randze Mistrzostw Polski lub Świata, Olimpiadach i Igrzyskach Lekarskich. Wniosek musi zostać złożony przed rozpoczęciem imprezy sportowej i zawierać preliminarz kosztów, na podstawie którego opracowana jest kwota wsparcia. Warunkiem dodatkowym jest napisanie sprawozdania/relacji z uczestnictwa w imprezie sportowej. Wymagane […]

Dowiedz się więcej »

Dofinansowanie do wyjazdów leczniczo-rehabilitacyjnych - 2023-01-09

Przysługuje maksymalnie raz na cztery lata w celu częściowej refundacji poniesionych kosztów. Dodatkowym warunkiem jest nieskorzystanie w ostatnich 2 latach z innego rodzaju dofinansowania z OIL. Wymagane dokumenty: wypełniony Wniosek o dofinansowanie do wyjazdów leczniczo-rehabilitacyjnych, kopia uiszczenia opłaty za pobyt i wykonania zabiegu rehabilitacyjnego. Szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie dofinansowania do wyjazdów leczniczo–rehabilitacyjnych.

Dowiedz się więcej »

Korzystanie z pokoi gościnnych w siedzibie OIL - 2023-01-09

Możliwość wynajęcia pokoi hotelowych ulokowanych na 2 piętrze budynku siedziby OIL przy ul. Świętojańskiej 7 w Białymstoku po preferencyjnych cenach: 1) 100,00 zł/dobę – pokój 2-osobowy 2) 80,00 zł/dobę – pokój 1-osobowy Rezerwacja odbywa się telefonicznie poprzez Sekretariat OIL.

Dowiedz się więcej »