Loading...

Dostosowanie programów zapewnienia jakości - 2021-09-13

We wpisie z 4 listopada 2019r. Komisja Stomatologiczna NRL zwracała uwagę na wymóg, jaki przed kierownikami placówek stosujących urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące stawia ustawa nowelizująca Prawo atomowe. Istotne są tu art.20 i art.21 omawianej ustawy.

W terminie do 22.09. 2021 r.,  kierownicy jednostek organizacyjnych:
  • I. dostosują programy zapewnienia jakości do wymagań określonych w przepisach art. 7 ust. 2a i 2b ustawy:

  • II. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących w dniu wejścia w życie ustawy działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 11 opracują system zarządzania sytuacjami zdarzeń radiacyjnych:

Spełnienie tych wymogów polegać będzie więc w pierwszym rzędzie na wytworzeniu dodatkowych dokumentów oraz przesłanie dwóch z nich Wojewodzie.

Wzory takich dokumentów oprcowała Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie. Poniżej do pobrania:

dok.1: Program szkolenia

dok.2: Zakładowy plan postępowania awaryjnego

dok.3: Wnioski z analizy zagrożeń w gabinecie stomatologicznym

 

Art.86 d ustawy Prawo atomowe stanowi, że :
  • w ust.2 – kierownik jednostki organizacyjnej dokonuje analizy zagrożeń, jakie mogą mieć miejsce w związku z działalnością wykonywaną przez jednostkę organizacyjną, uwzględniając kategoryzację zagrożeń oraz przepisy wydane na podstawie art. 86g, oraz sporządza wnioski z tej analizy.
  • w ust.5kierownik jednostki organizacyjnej przesyła wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wykonywania przez jednostkę organizacyjną działalności związanej z narażeniem zakładowy plan postępowania awaryjnego wraz z wnioskami z analizy zagrożeń, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po ich sporządzeniu lub aktualizacji.

ZATEM DO WOJEWODY PRZESYŁAĆ NALEŻY ZAKŁADOWY PLAN POSTĘPOWANIA AWARYJNEGO (Dok 2)  W WRAZ Z WIOSKAMI ANALIZY ZAGROŻEŃ (Dok 3).