Loading...

Informacja dotycząca zmian w zakresie kwalifikacji wymaganych od lekarza POZ - 2024-07-04

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku uprzejmie przypomina, iż zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2527) wraz z końcem bieżącego roku mają wejść w życie zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Część lekarzy celem zachowania statusu lekarza POZ będzie zobowiązana do ukończenia kursu w zakresie medycyny rodzinnej.

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, iż aktualnie prowadzone są prace legislacyjne w zakresie zmiany przepisów obejmujących zagadnienia związane koniecznością ukończenia kursów w dziedzinie medycyny rodzinnej. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw (UD 23). Podjęte w projekcie założenia zmierzają m.in. do przedłużenia czasu potrzebnego do ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz przyznanie zwolnienia z obowiązku odbycia ww. kursu wobec lekarzy legitymujących się co najmniej 10-letnią pracą jako lekarz POZ, a także rozszerzeniu katalogu podmiotów, które pokrywają koszty kursu o jednostkę prowadzącą kurs oraz z wykorzystaniem środków unijnych.

W projekcie proponuje się przedłużenie czasu koniecznego do ukończenia kursów w dziedzinie medycyny rodzinnej do 31 grudnia 2026 r. Jednocześnie biorąc pod uwagę, że obowiązek odbycia kursu dotyczy w przeważającej mierze lekarzy posiadających duże doświadczenie w wykonywaniu zadań lekarza w ramach POZ, projekt zakłada zniesienie obowiązku ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej wobec lekarzy, którzy przez okres co najmniej dziesięciu lat udzielali świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jako lekarze POZ.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 6 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w zw. z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2527) lekarze POZ:

  1. posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii,
  2. posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej i udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przez 31 grudnia 2024 r.,
  3. posiadający specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024r.,

zachowają po 31 grudnia 2024 r. status lekarza POZ pod warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Obowiązek odbycia kursu w zakresie medycyny rodzinnej nie dotyczy jednak lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, udzielających przed 31 grudnia 2024 r. świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli uprawnienie do udzielania takich świadczeń nabyli na podstawie przepisu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r.,166, poz. 1172) i uzyskali od właściwej okręgowej rady lekarskiej zaświadczenie potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia w piśmie skierowanym do Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, potwierdziło, że osoby posiadające prawa nabyte na podstawie  art. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r.,166, poz. 1172), tj. osoby, które pracowały w POZ przed dniem 29 września 2007 r. i jednocześnie posiadały na ten dzień:

  • specjalizację I  stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
  • specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, lub
  • co najmniej 10-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (niezależnie od posiadanej specjalizacji),

nie muszą odbywać kursu z zakresu medycyny rodzinnej w celu zachowania statusu lekarza POZ po dniu 31 grudnia 2024 r.

Obowiązek ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczy zatem jedynie:

  1. pediatrów i internistów, którzy specjalizację uzyskali po dniu 29 września 2007 r. (a nie posiadali na ten dzień 10-letniego doświadczenia w POZ),
  2. pediatrów i internistów, którzy nie pracowali przed dniem 29 września 2007 r. w POZ.

Istotnym terminem dla oceny obowiązku odbycia kursu z zakresu medycyny rodzinnej jest status lekarza na dzień 29 września 2007 r. Późniejsza praca w POZ lub uzyskanie powyższych specjalizacji po tej dacie, nie ma żadnego wpływu na zwolnienie z obowiązku odbycia kursu.

Poniżej załączamy treść pisma otrzymanego z Ministerstwa Zdrowia.

Pdf icon– Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 21 czerwca 2024 roku