Loading...

Punkty edukacyjne

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – lekarz/lekarz dentysta ma obowiązek doskonalenia zawodowego, którego formy uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Obowiązek doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach obejmujących 48 miesięcy (4 lata).

Dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu przed dniem 6 listopada 2004 r.

  • I okres rozliczeniowy trwa od 06.11.2004 do 05.11.2008
  • II okres rozliczeniowy trwa od 06.11.2008 do 05.11.2012
  • III okres rozliczeniowy trwa od 06.11.2012 do 05.11.2016
  • IV okres rozliczeniowy trwa od 06.11.2016 do 05.11.2020
  • V okres rozliczeniowy trwa od 06.11.2020 do 05.11.2024, itd.

Dla lekarzy, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu po 6 listopada 2004 r. okres rozliczeniowy rozpoczyna się od daty otrzymania prawa wykonywania zawodu.

Uznaje się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych (bądź 100 pkt w przypadku obowiązywania w okresie rozliczeniowym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

W celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia lekarz/lekarz dentysta powinien złożyć w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku:

  • chronologicznie uzupełnioną kartę Ewidencji Doskonalenia Zawodowego, w której dokumentuje się przebieg kształcenia ustawicznego,
  • oryginały dokumentów poświadczające zdobyte przez niego punkty edukacyjne,
  • opisaną teczkę (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i adres e-mail) w której należy umieścić chronologicznie ułożoną dokumentację.

Uprawniony pracownik biura sprawdzi poprawność wykonania zestawienia, dokona ewentualnych korekt, a następnie wyda zaświadczenie o liczbie zdobytych punktów edukacyjnych w danym okresie rozliczeniowym. Po tym procesie teczka z dokumentami zostanie zwrócona lekarzowi.

Tabela przysługujących punktów edukacyjnych.

– karta ewidencji doskonalenia zawodowego