Loading...

Rola „Absolwent” w systemie monitorowania kształcenia (SMK)

dotyczy absolwentów uczelni medycznych składających do Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego (W-1)

W celu uzyskania potwierdzenia wniosku o nadanie uprawnienia w roli „ABSOLWENT” należy:

 1. Wysłać na sres e-mail: d.ofmanska@hipokrates.org lub osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty tj.
 • Kopię dokumentu tożsamości
 • Kopię oryginału dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim i uzyskaniu tytułu zawodowego lekarz lub pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym i uzyskaniu tytułu zawodowego lekarz dentysta, wydanego przez kierownika dziekanatu

(w przypadku dyplomu uzyskanego poza terytorium UE oprócz oryginału dyplomu oraz jego tłumaczenia przysięgłego dodatkowo wymagany jest dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów – nostryfikacja)

 • wypełniony, wydrukowany i podpisany własnoręcznie wniosek o nadanie uprawnień w SMK w roli ABSOLWENT lub jego kopia

Uwaga!! Uzyskanie uwierzytelnienia w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o egzamin LEK/LDEK. Tym samym po uzyskaniu akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „ABSOLWENTA” kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK, odpowiednio do dnia:

 • 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
 • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA WNIOSKU O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ W ROLI ABSOLWENT

Po założeniu konta w SMK, należy:

 1. wybrać „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień”.
 2. uzupełnić wniosek o modyfikację uprawnień lub zweryfikować dane jeśli automatycznie przeniosły się do formularza.
 3. zwrócić szczególną uwagę na: „Dodatkowe informacje” w rubryce:
 • „Grupa biznesowa” – z listy należy wybrać hasło „Absolwent”
 • „Grupa funkcjonalna” – z listy wybrać hasło „Użytkownik”
 1. wybrać jednostkę akceptującą wniosek – właściwą ze względu na miejsce złożenia „Wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego (W-1)
 2. wypełnić wszystkie pola w części „Uczelnia” – WAŻNE!! w przypadku uzyskania zaświadczenia o ukończeniu uczelni o ile dyplom nie został wydany: w polu numer dyplomu i data wydania dyplomu należy wpisać odpowiednio „numer zaświadczenia” lub w przypadku jego braku „bez numeru” i datę wydania zaświadczenia.
 3. wybrać „zapisz wniosek o modyfikację uprawnień”.
 4. wybrać „dalej” przechodząc do trybu podglądu wniosku
 5. w sposobie złożenia wniosku należy wybrać „złóż wniosek papierowy” (studenci oraz absolwenci mogą składać wyłącznie wnioski papierowe)
 6. wydrukować wniosek i własnoręcznie podpisać

 Status wniosku SMK:

 1. Zaakceptowany – użytkownik otrzymał uprawnienia, o które wnioskował. Status wniosku „zaakceptowany” – po ponownym zalogowaniu, skutkuje pojawieniem się nowych funkcjonalności na koncie użytkownika (np. wnioskowanie o LEK, LDEK)
 2. Zgłoszony – wniosek złożony drogą elektroniczną, oczekujący na weryfikację
 3. Odrzucony – informacja o przyczynie odrzucenia znajduje się na końcu ostatniej strony wniosku . NIE ma możliwości edycji odrzuconego wniosku, konieczne jest ponowne złożenie nowego wniosku o modyfikację uprawnień.
 4. Wniosek papierowy – wniosek złożony drogą papierową oczekujący na weryfikację
 5. W przygotowaniu – wniosek zapisany, ale nie wysłany. Na tym etapie istnieje możliwość edycji wniosku

W przypadku problemów technicznych na stronie https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/ dostępne są podręczniki użytkownika SMK.

Pomoc techniczna w zakresie SMK smk-serwis@csioz.gov.pl tel. 19 457