Loading...

Rola „Student” w systemie monitorowania kształcenia (SMK)

W celu uzyskania potwierdzenia wniosku o nadanie uprawnienia w roli „STUDENT” należy:

 1. Wysłać na adres e-mail: d.ofmanska@hipokrates.org lub osobiście dostarczyć niezbędne dokumenty tj..
  • Kopię dokumentu tożsamości
  • Kopię oryginału zaświadczenia wydanego przez kierownika dziekanatu UM potwierdzającego ukończenie co najmniej 10 semestrów z sześcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim, lub ukończenie co najmniej 8 semestrów z pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym
  • wypełniony, wydrukowany i własnoręcznie podpisany wniosek o nadanie uprawnień w SMK w roli STUDENT

Uwaga!! Uzyskanie uwierzytelnienia w systemie SMK nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o egzamin LEK/LDEK. Tym samym po uzyskaniu akceptacji wniosku o nadanie uprawnień w roli „STUDENT” kolejnym krokiem jest złożenie odrębnego wniosku o przystąpienie do egzaminu LEK/LDEK odpowiednio do dnia:

 • 15 lipca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września;
 • 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany dany egzamin – w przypadku egzaminów wyznaczonych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 28 lutego.

SPOSÓB WYPEŁNIENIA WNIOSKU O MODYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ W ROLI STUDENT

Po założeniu konta w SMK, należy:

 1. wybrać „Nowy wniosek o modyfikację uprawnień”
 2. uzupełnić wniosek o modyfikację uprawnień lub zweryfikować dane jeśli automatycznie przeniosły się do formularza.
 3. zwrócić szczególną uwagę na: „Dodatkowe informacje” w rubryce:
  • „Grupa biznesowa” – z listy należy wybrać „Student kierunku lekarskiego” lub „Student kierunku lekarsko-dentystycznego”
  • „Grupa funkcjonalna” – z listy wybrać hasło „Użytkownik”
 1. wybrać jednostkę akceptującą wniosek – właściwą ze względu na miejsce ukończenia uczelni tj. Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku, wypełnić wszystkie pola w części „Uczelnia”
 2. wybrać „zapisz wniosek o modyfikację uprawnień”.
 3. wybrać „dalej” przechodząc do trybu podglądu wniosku
 4. w sposobie złożenia wniosku należy wybrać „złóż wniosek papierowy” (studenci oraz absolwenci mogą składać wyłącznie wnioski papierowe)
 5. wydrukować wniosek i własnoręcznie podpisać

 Status wniosku SMK:

 1. Zaakceptowany – użytkownik otrzymał uprawnienia, o które wnioskował. Status wniosku „zaakceptowany” – po ponownym zalogowaniu, skutkuje pojawieniem się nowych funkcjonalności na koncie użytkownika (np. wnioskowanie o LEK, LDEK)
 2. Zgłoszony – wniosek złożony drogą elektroniczną, oczekujący na weryfikację
 3. Odrzucony – informacja o przyczynie odrzucenia znajduje się na końcu ostatniej strony wniosku . NIE ma możliwości edycji odrzuconego wniosku, konieczne jest ponowne złożenie nowego wniosku o modyfikację uprawnień.
 4. Wniosek papierowy – wniosek złożony drogą papierową oczekujący na weryfikację
 5. W przygotowaniu – wniosek zapisany, ale nie wysłany. Na tym etapie istnieje możliwość edycji wniosku

W przypadku problemów technicznych na stronie https://cez.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/system-monitorowania-ksztalcenia-pracownikow-medycznych/ dostępne są podręczniki użytkownika SMK.

Pomoc techniczna w zakresie SMK smk-serwis@csioz.gov.pl tel. 19 457