Loading...

Opinie i zaświadczenia

Wniosek o udzielenie rekomendacji dla kandydata na lekarza sądowego

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849, z późn. zm.) lekarzem sądowym może zostać lekarz, który uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej.

Powyższy wniosek należy złożyć w sekretariacie biura OIL. Procedura jest bezpłatna. 

Wniosek o wydanie opinii dla kandydata na biegłego sądowego

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15 poz. 133) w przypadku osoby wykonującej wolny zawód (lub emeryta) wymagana jest opinia organizacji samorządu zawodowego, do której osoba ta należy. W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, właściwa do wydania opinii jest okręgowa rada lekarska.

Powyższy wniosek należy złożyć w sekretariacie biura OIL. Procedura jest bezpłatna.

Podanie o wydanie zaświadczenia:

  • potwierdzającego posiadanie kwalifikacji lekarza/lekarza dentysty.
  • potwierdzającego wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez okres co najmniej 3 lat z ostatnich 5.
  • potwierdzającego posiadanie przez lekarza/lekarza dentystę specjalizacji.
  • dotyczącego postawy etycznej lekarza/lekarza dentysty.
  • inne (do uzupełnienia)
Opłata za wydanie pojedynczego zaświadczenia wynosi 127,26 zł. Stosowną kwotę należy wpłacić na konto OIL 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177, w tytule przelewu wpisując: „Podanie o wydanie zaświadczenia, nr PWZ, oraz imię i nazwisko lekarza.

Podanie wraz potwierdzeniem przelewu należy złożyć w pok. 102 (w przypadku zaświadczenia dotyczącego postawy etycznej w pok. 103). Czas realizacji wynosi ok. 2 tygodnie.

Zaświadczenia wydawane są wyłącznie członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku na podstawie złożonego podania, odpowiednich dokumentów oraz po zasięgnięciu opinii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz rejestru ukaranych lekarzy prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską i uiszczeniu stosownej opłaty.