Loading...

Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony

Podstawa prawna:

Opis procedury:

 1. Na podstawie oświadczenia lekarza/lekarza dentysty o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu komisja ds. rejestracji po ustaleniu przyczyny i okresu przerwy dokonuje:
  1. w przypadku przerwy w wykonywaniu zawodu krótszej niż 5 lat dokonuje odpowiedniej adnotacji w rejestrze i adnotacji urzędowej w odpowiednim „Wniosku o podjęciu wykonywania zawodu” oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego,
  2. w przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat przekazuje całość dokumentacji komisji ds. kształcenia lekarzy, która zajmuje stanowisko i przedstawia propozycję co do trybu, czasu i miejsc odbycia stażu adaptacyjnego.

  Na tej podstawie okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia – stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.

 2. Lekarz po odbyciu przeszkolenia powiadamia o tym okręgową radę, która na podstawie wniosku komisji kształcenia podyplomowego opartego o przedłożone zaświadczenie o ukończeniu przeszkolenia zawierającego opinię zawodową podejmuje stosowną uchwałę o odbyciu przeszkolenia związanego z przerwą w wykonywaniu zawodu.
 3. Wpisanie do rejestru informacji oraz dokonania w dokumencie o prawie wykonywania zawodu i na odpowiednim „Wniosku” adnotacji urzędowej o podjęciu wykonywania zawodu.

Wymagane dokumenty:

 1. złożone odpowiednie oświadczenie,
 2. dokument uprawniający do wykonywania zawodu

Formularze:
– zal nr 20 – Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu Pdf icon

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. rejestru i przyznawania prawa wykonywania zawodu
Komisja ds. kształcenia lekarzy

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgowej rady lekarskiej do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Dotyczy lekarza/lekarza dentysty, który przez okres dłuższy niż 5 lat:

 1. nie podjął wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu lekarza, lekarza dentysty i tytułu zawodowego,
 2. nie podjął wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej) lub po złożeniu egzaminu państwowego kończącego staż podyplomowy,
 3. przerwał lub zaprzestał wykonywania zawodu,
 4. miał zawieszone prawo wykonywania zawodu

zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.