Loading...

Przyznanie prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi z obywatelstwem polskim

Przyznanie prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 114 poz. 739 z późn. zm.)
  • Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Opis procedury:
Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem.

Wymagane dokumenty:

  1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu zgodnie z posiadanym obywatelstwem”,
  2. decyzja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego,
  3. dowód osobisty,
  4. „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”.

Formularze:
– zal nr 14-wniosek W-4 Pdf icon

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. rejestru i przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Dotyczy lekarza/lekarza dentysty cudzoziemca członka okręgowej izby lekarskiej, który na mocy decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał obywatelstwo polskie.