Loading...

Staż podyplomowy – lekarze cudzoziemcy

Lekarze cudzoziemcy (pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt czasowy + Karta Polaka, status uchodźcy, pobyt czasowy, wiza krajowa)

ETAP I.  Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013r. poz. 1650 ze zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury
Na wniosek osoby, niebędącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

 1. „Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie” (W-1) zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. dyplom ukończenia uczelni medycznej:
 3. a) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:

– miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza wraz z suplementem – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni

 1. b) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa (poza UE):

– dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje), oraz dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);

lub

– dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje) i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW), o którym mowa w art. 6c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych); wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim.

 1. dokument potwierdzający tożsamość (paszport) ksero paszportu z danymi osobowymi (oryginał dokumentu do wglądu),
 2. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polakadokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy),
 3. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 4. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony lub w siedzibie izby), dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),
 5. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne)
 6. zaświadczenie o złożeniu egzaminu z jęz. polskiego wydane przez Naczelną Radę Lekarską, jeżeli lekarz cudzoziemiec ukończył studia w innym języku niż jęz. polski,
 7. dokument potwierdzający nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskałdyploma w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania(tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

 Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu, aprobacja, licencja) dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – w przypadku braku właściwego organu upoważnionego do wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 2 – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).

Uwagi
Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, nie posiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  1. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, nieposiadającego obywatelstwa polskiego, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznane w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zamierzającego odbyć staż podyplomowy albo uzyskać uznanie stażu odbytego za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i złożyć egzamin państwowy kończący staż podyplomowy.

ETAP II. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r., poz. 514 t.j. ze zm.), art. 15 ust. 2 „Lekarz niebędący obywatelem polskim odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich”
 • Rozporządzenie MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474)

Opis procedury

Na wniosek lekarza, lekarza dentysty cudzoziemca posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE, a któremu na terytorium RP:

– udzielono zezwolenia na pobyt stały lub czasowy,

– udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

-nadano status uchodźcy,

– wydano Kartę Polaka,

– wydano wizę krajową (wielokrotnego wjazdu – MULTI 365),

biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie (wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów), na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Wymagane dokumenty

 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce), miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z kopią suplementu i dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego,
  lub Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego na podstawie odrębnych przepisów – wszystkie dokumenty obcojęzyczne- tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie z przelicznikiem skali ocen w odniesieniu do skali ocen,
  jaka obowiązywała na polskiej uczelni w danym roku;
 • dokument potwierdzający tożsamość (paszport) – oryginał dokumentu do wglądu;
 • dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa Multi-365, zezwolenie na stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polakadokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy);
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania- umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (DzU z 2021, poz. 510 t.jedn.). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

 ETAP i ORAZ ETAP II ZAŁATWIAMY W JEDNYM TERMINIE I JEDNOCZEŚNIE.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY SKŁADAĆ W ORYGINALE ORAZ KSEROKOPIACH.

Formularze:

– Orzeczenie o stanie zdrowia
– Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie) Pdf icon
– Wniosek W-1 Pdf icon

– Oświadczenie RODO Pdf icon

– Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania Pdf icon

 

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.