Loading...

Staż podyplomowy – lekarze cudzoziemcy

OPIS PROCEDURY  

Na wniosek osoby, nie będącej obywatelem polskim, posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

WYMAGANE DOKUMENTY  

 1. Wniosek W-1 o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów medycznych wraz z kserokopią tłumaczenia przysięgłego na język polski,- kserokopia suplementu (jeśli obowiązuje), oraz dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (kserokopia nostryfikacji); lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów medycznych wraz z kserokopią tłumaczenia przysięgłego na język polski – kserokopia suplementu (jeśli obowiązuje) i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW), o którym mowa w art. 6c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; oryginały do wglądu;
 3. Kserokopia stron z paszportu z danymi osobowymi(dokument do wglądu),
 4. Orzeczenie o stanie zdrowiawystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. Zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobisty:
 • Szerokość: 35 mm
 • Wysokość: 45 mm
 • Format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu
 • Kolor tła: biały i jednorodny
 1. Kserokopia dokumentu uprawniającego do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej( zezwolenie na pobyt czasowy lub wiza krajowa (Multi-365),  zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy wraz z towarzyszącą Kartą Polakadokument podróży w przypadku uzyskania statusu uchodźcy)
 2. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – kserokopia świadectwa złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie, oryginał do wglądu. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią świadectwo dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagana kserokopia osobnego zaświadczenie wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim ), oryginały do wglądu.
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego nienaganną postawę etyczną (art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), tj. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w państwie, w którym lekarz uzyskał dyploma w przypadku wykonywania zawodu na terytorium innego państwa– z państwa, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód(kserokopia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), oryginały do wglądu;
 4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO–podpisane oświadczenie
 5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania –umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

 

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. Kserokopia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód, oryginał do wglądu;
 2. Kserokopia dokumentu informującego o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (kserokopia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (kserokopia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), oryginały do wglądu;

Formularze:

– Orzeczenie o stanie zdrowia
– Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie) Pdf icon
– Wniosek W-1 Pdf icon

– Oświadczenie RODO Pdf icon

– Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania Pdf icon

OPŁATY:

Bezpłatne

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Komisja ds. przyznawania prawa wykonywania zawodu

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

PODSTAWA PRAWNA   

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (t.j. Dz.U z 2022r.,  poz.1731, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich ( U. 2021 r., poz. 1342 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621, 1834, z 2022 r. poz. 655)
 • Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. nadany Obwieszczeniem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej nr 2/22/VIII z 18 listopada 2021 r. z późn. zm.)