Loading...

Staż podyplomowy – lekarze z obywatelstwem polskim

ETAP 1. Prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Opis procedury
Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty

1.„Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego , wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku” (W-1) zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,

 1. dyplom ukończenia uczelni medycznej:
 2. a) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium RP:

– miękka kopia dyplomu lekarza/lekarza wraz z suplementem – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu – zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni

 1. b) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego niż RP państwa członkowskiego:

– dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b (dokument wydany w języku innym niż język polski należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski)

 1. c) w przypadku ukończenia uczelni medycznej na terytorium innego państwa (poza UE):

– dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje), oraz dokument potwierdzający uznanie wykształcenia medycznego za równoważne z wykształceniem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów (nostryfikacja);

lub

– dyplom ukończenia studiów medycznych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,- suplement (jeśli obowiązuje) i świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego (LEW) / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego (LDEW), o którym mowa w art. 6c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych);

Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

  1. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;
  2. świadectwo złożenia:
   1. Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
   2. Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
   3. Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
   4. Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim.

 • dokument potwierdzający tożsamość, dowód osobisty lub paszport – oryginał dokumentu do wglądu,
 • dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 • orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania),
 • dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne).
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania– umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
 • oświadczenie RODO
 • w przypadku lekarzy dentystów zgoda podmiotu uprawnionego do prowadzenia staży podyplomowych

Dodatkowo dotyczy wyłącznie lekarzy z UE (tj. lekarz lub lekarz dentysta, będący obywatelem państwa członkowskiego UE, posiadający formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, uzyskane w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE)

 1. dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty tj. dokument wydany przez odpowiednie organy państwa, którego lekarz, lekarz dentysta jest obywatelem lub państwa, z którego przybywa, poświadczający, że obowiązujące
  w tym państwie wymagania dotyczące postawy etycznej do podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty zostały spełnione oraz że nie jest on karany oraz że nie pozbawiono go prawa wykonywania zawodu z powodu poważnego przewinienia zawodowego lub przestępstwa; – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania,
 2. zaświadczenie wydane przez odpowiednie organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzające, że lekarz, lekarz dentysta posiada dyplom (dokument potwierdzający ukończenie odpowiedniego kształcenia) uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód (prawo wykonywania zawodu , aprobacja, licencja) dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • wyciąg z rejestru karnego, wydany w państwie, na terytorium którego lekarz ostatnio wykonywał zawód – w przypadku braku właściwego organu upoważnionego do wydania dokumentu, o którym mowa w pkt 2 – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego),
 • dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

 Uwagi
Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  1. dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  2. dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

ETAP II. Skierowanie do odbycia stażu podyplomowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2020 r. poz. 514 t.j. ze zm.),
 • Rozporządzenie MZ z dn. 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014, poz. 474)

Opis procedury

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, okręgowa rada lekarska kieruje go do odbywania stażu – biorąc pod uwagę maksymalną liczbę lekarzy mogących jednocześnie odbywać staż w podmiocie wpisanym na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów – oraz uwzględniając średnia z całego przebiegu studiów.

 • kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów wydanego przez dziekanat uczelni (w przypadku ukończenia uczelni medycznej w Polsce),
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) -oryginał dokumentu do wglądu,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania– umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego

 

ETAP i ORAZ ETAP II ZAŁATWIAMY W JEDNYM TERMINIE I JEDNOCZEŚNIE.

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY SKŁADAĆ W ORYGINALE ORAZ KSEROKOPIACH.

Formularze:

– Orzeczenie o stanie zdrowia
– Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie) Pdf icon
– Wniosek W-1 Pdf icon

– Oświadczenie RODO Pdf icon

– Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania Pdf icon

 

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.