Loading...

Staż podyplomowy – lekarze z obywatelstwem polskim

Najpierw jest przyznawane ograniczone prawo wykonywania zawodu, a następnie wystawiane jest skierowanie na odbycie stażu podyplomowego.

ETAP 1. Ograniczone prawo wykonywania zawodu

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708)
– Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60 poz. 636 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
Uchwała nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów.

Opis procedury:
Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty:

 1. „Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru”, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy (załącznik W-1),
 2. miękka kopia dyplomu lekarza / lekarza dentysty oraz kopia suplementu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ksero stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokument do wglądu),
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
 5. dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
 6. dwa zdjęcia paszportowe,
 7. w przypadku lekarzy dentystów zgoda podmiotu uprawnionego do prowadzenia stażu podyplomowego,
 8. oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania lub meldunek,
 9. oświadczenie RODO.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał PWZ na terenie innego państwa:

 1. dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 2. dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 3. oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. dokument potwierdzający ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego).
 5. wszystkie powyższe dokumenty powinny być w wersji oryginalnej, przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego wraz z kserokopią oryginałów.

Formularze:

– Orzeczenie o stanie zdrowia
– Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie) Pdf icon
– Wniosek W-1 Pdf icon

– Oświadczenie RODO Pdf icon

– Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania Pdf icon

 

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Postępowanie dotyczy:

  • absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:

a) dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
b) dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,

 • lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

ETAP 2. Skierowanie na odbycie stażu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty z dnia 29 września 2000 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 918)

Opis procedury:
Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska kieruje do podmiotu wpisanego na listę marszałka województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniania lekarzy stażystów.

Wymagane dokumenty:
„Wniosek o skierowanie na staż podyplomowy na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej” zawierający średnią z okresu studiów, potwierdzoną przez dziekanat właściwej uczelni medycznej oraz wskazane trzy podmioty preferowane przez lekarza jako miejsce odbywania stażu.

Formularze:
Brak wzoru

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. stażu podyplomowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Postępowanie dotyczy:

 • lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

W celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i skierowania na staż podyplomowy rozpoczynający się corocznie 1 października i 1 marca – co najmniej na dwa miesiące przed rozpoczęciem stażu.