Loading...

Staż podyplomowy – lekarze z obywatelstwem polskim

OPIS PROCEDURY

Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje Prawo Wykonywania Zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek W-1 o przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru, zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Odpis dyplomu lekarza/lekarza dentysty wraz z odpisem suplementu – w przypadku jeśli lekarz nie posiada jeszcze dyplomu tymczasowo przyjmowane są zaświadczenia o ukończeniu studiów wydane przez dziekanat uczelni lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu oraz oryginały do wglądu
 4. Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na podstawie orzeczenia lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy. Uwaga! Orzeczenia o stanie zdrowia przyjmowane są wyłącznie na formularzu izbowym !
 1. Karta okresowych osiągnięć studenta – wydawana przez Dziekana na wniosek absolwenta
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania –umieszczone we wniosku o skierowanie do odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty. Adres zamieszkania oznacza miejsce zamieszkania- tj. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i pkt. 2, a także art. 40 Ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397). Obywatele polscy oraz cudzoziemcy są zobowiązani do zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego
 1. w przypadku posiadanych rekomendacji następujące dokumenty:
 • Autorstwojeżeli lekarz w trakcie studiów był pierwszym autorem opublikowanej w czasopiśmie, aktualnego w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej
 • Współautorstwojeżeli lekarz w trakcie studiów był współautorem przynajmniej jednej publikacji naukowej opublikowanej w czasopiśmie aktualnego, w dacie opublikowania publikacji naukowej, wykazu czasopism sporządzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- potwierdzone zaświadczeniem z Głównej Biblioteki Lekarskiej
 • Działalności pożytku publicznego-lekarz w trakcie studiów uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, potwierdzonej zaświadczeniem właściwego podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), lub uczestniczył w prowadzeniu działalności pożytku publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia poza Rzecząpospolitą Polską, potwierdzonej zaświadczeniem podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego. (uwzględnia się wyłącznie zaświadczenie potwierdzone na druku)
 • Opinia wystawiona lekarzowi dentyście stażyścieprzez lekarza dentystę prowadzącego indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską będącą uprawnionym podmiotem lub koordynatora stażu w uprawnionym podmiocie, określająca warunki współpracy w ramach realizacji programu stażu w tym podmiocie. (uwzględnia się wyłącznie opinie potwierdzone na druku)
 1. Zdjęcie dowodowe spełniające wymagania ustawy o dowodach osobisty:
 • Szerokość: 35 mm
 • Wysokość: 45 mm
 • Format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu
 • Kolor tła: biały i jednorodny
 1. W przypadku ukończenia studiów w innym języku niż język polski – kserokopia świadectwa złożenia egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelna Izbę Lekarską w Warszawie, oryginał do wglądu. Z powyższego obowiązku zwolnione są osoby, które przedstawią kserokopię świadectwa dojrzałości złożone w języku polskim bądź złożyły w języku polskim z wynikiem pozytywnym LEK/LDEK ( wymagana kserokopia osobnego zaświadczenie wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych potwierdzające zdanie egzaminu w języku polskim ), oryginały do wglądu.
 2. Oryginał zaświadczenia z uczelni o średniej z okresu studiów, potwierdzone przez dziekana właściwej uczelni medycznej.
 3. W przypadku lekarza dentysty oryginał oświadczenia od podmiotu o przyjęciu lekarza dentysty na staż podyplomowy od dnia rozpoczęcia stażu podyplomowego.
 4. Staż podyplomowy na terenie OIL w Białymstoku (woj. podlaskie) można odbyć pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o stałym miejscu zamieszkania. Staż jest finansowany z Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.

Dodatkowo lekarz, który uzyskał Prawo Wykonywania Zawodu na terenie innego państwa:

 1. Kserokopie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w kraju, w którym ten lekarz ostatnio wykonywał zawód wraz z kserokopią tłumaczeniem na jęz. polski przez tłumacza przysięgłego, oryginały do wglądu.
 2. Kserokopia dokumentu informującego o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód (kserokopia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), oryginały do wglądu.
 3. Oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód,
 4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową np. świadectwo pracy (kserokopia tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), oryginały do wglądu.

Formularze:

– Orzeczenie o stanie zdrowia
– Oświadczenie o niekaralności (dla osoby która uzyskała PWZ w innym państwie) Pdf icon
– Wniosek W-1 Pdf icon

– Oświadczenie RODO Pdf icon

– Oświadczenie o stałym miejscu zamieszkania Pdf icon

UWAGI:

Postępowanie dotyczy:

 1. absolwenta wyższej uczelni medycznej, który uzyskał tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty na podstawie:
  • dyplomu lekarza, lekarza dentysty wydanego przez polską wyższą uczelnię medyczną,
  • dyplomu wydanego w innym państwie, uznanego za równoważny z dyplomem lekarza, lekarza dentysty wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu,
 2. lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przyznanego w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, a dotychczas nie posiadał prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 OPŁATY:

Bezpłatne

 JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Komisja ds. przyznawania prawa wykonywania zawodu

 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

 TERMIN ODPOWIEDZI:

Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

 TRYB ODWOŁAWCZY:

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 PODSTAWA PRAWNA   

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (t.j. Dz.U z 2022r.,  poz.1731, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich ( U. 2021 r., poz. 1342 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ((Dz. U. z 2021 r. poz. 1133, 1621, 1834, z 2022 r. poz. 655)
 • Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. nadany Obwieszczeniem Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej nr 2/22/VIII z 18 listopada 2021 r. z późn. zm.)