Loading...

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu – UE

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela państwa członka UE

 • Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2018 r. poz. 617 jt. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r., poz. 168 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 r. poz. 1368)
 • Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (Biuletyn NRL z 2017 r. Nr 2)

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty z UE okręgowa rada lekarska w oparciu o opinię Ośrodka Uznawania Kwalifikacji, działającego przy Naczelnej Izbie Lekarskiej przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. „Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków i wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie” (W-2A) (dla obywatela państwa członkowskiego UE), zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy; 
 2. dokument potwierdzający ukończenie podstawowego kształcenia medycznego zgodnie z załącznikiem V pkt. 5.1.1 lub 5.3.2 Dyrektywy 2005/36/WE oraz zaświadczenie potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji, które spełniają wymogi art. 24 (lekarz) lub 34 (lekarz dentysta) Dyrektywy 2005/36/WE (dokument wydany w języku innym niż język polski należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski) tj. dokumenty potwierdzające formalne kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 6b, i towarzyszące mu odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6b

UWAGA! Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej tj. od dnia 18 stycznia 2016 r. wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, są zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską (http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych)”

Wymóg złożenia egzaminu z języka polskiego nie dotyczy osoby, która ukończyła studia medyczne w języku polskim, a także osoby, która posiada obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej i przedstawi dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, wymieniony w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (M. P. z 2017r. poz. 84), tj.:

1. świadectwo dojrzałości uzyskane po złożeniu egzaminu w języku polskim;

2. świadectwo złożenia:

   1. Lekarskiego Egzaminu Państwowego,
   2. Lekarskiego Egzaminu Końcowego,
   3. Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego,
   4. Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

– uzyskane po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w języku polskim

3. staż podyplomowy – potwierdzenie odbycia tego stażu jeśli obowiązywał w danym kraju – oryginał + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

4. licencja/prawo wykonywania zawodu wydane przez organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską – oryginał + tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego;

5. zaświadczenie potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w okresie co najmniej 3 lat z ostatnich 5 lat wydane przez pracodawcę lub inny organ upoważniony – Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską – oryginał wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;

6. dokument wydany przez odpowiednie organy państwa, którego lekarz, lekarz dentysta jest obywatelem lub państwa, z którego przybywa, poświadczający, że obowiązujące w tym państwie wymagania dotyczące postawy etycznej do podjęcia wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty zostały spełnione oraz że nie jest on karany oraz że nie pozbawiono go prawa wykonywania zawodu z powodu przewinienia zawodowego lub przestępstwa  (zaświadczenie potwierdzające niekaralność zawodową tzw. „Certificate of Good Standing” wydane przez organ upoważniony tj. Ministerstwo Zdrowia lub Izbę Lekarską)– oryginał dokumentu wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego; – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że dokument jest ważny przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

7. orzeczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza upoważnionego na podstawie odrębnych przepisów do przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (wzór dokumentu do pobrania ze strony Komisji Rejestracji – patrz: rubryka „Formularze” lub w siedzibie izby), – dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

8. dokument potwierdzający obywatelstwo – paszport – oryginał;

9. dwa zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm – format: zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu (zdjęcie biometryczne);

10. dyplom specjalizacji (jeśli posiada) oraz dokument potwierdzający formalne kwalifikacje w zakresie posiadanej specjalizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej, wymieniony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wykazu specjalności uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. poz. 252) wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego;

WAŻNE. Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP lub tłumacza przysięgłego innego państwa członkowskiego UE. Wszystkie dokumenty i tłumaczenia należy przedłożyć w oryginale.

——————————————————————————————————

Formularze:
– Wniosek o uznanie kwalifikacji formalnych Pdf icon

– Orzeczenie o stanie zdrowia Pdf icon

– Oświadczenie RODO Pdf icon

 

Opłaty:
Bezpłatne

Jednostka odpowiedzialna:
Komisja ds. rejestru i przyznawania prawa wykonywania zawodu

Miejsce załatwienia sprawy:
Okręgowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi:
Miesiąc, a w sytuacji skomplikowanej, nie dłużej niż dwa miesiące od daty złożenia kompletu dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uwagi:
Postępowanie dotyczy:

 • lekarza/lekarza dentysty z UE zamierzającego podjąć wykonywanie zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

WSZYSTKIE DOKUMENTY PROSIMY SKŁADAĆ W ORYGINALE ORAZ KSEROKOPIACH.