Loading...

Uzyskanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

OPIS PROCEDURY:

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty, który uzyskał kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu na obszarze RP na podstawie art. 7 ust. 13 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ( prawo przyznawane w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ).

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu – W-2F lub W-2E
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o której mowa w art. 7 ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Dyplom/odpis dyplomu potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów
 4. Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, jeśli taki tytuł posiada
 5. Orzeczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza upoważnionego na podstawie przepisów o przeprowadzaniu badań lekarskich pracowników w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( wyłącznie na wzorze izbowym załączonym poniżej )
 6. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz wykonywał bądź wykonuje zawód
 7. Oświadczenie wskazujące podmiot leczniczy przeznaczony do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, w którym lekarz zamierza wykonywać zawód
 8. Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza (np. dokument potwierdzający ukończenie nauczania na poziomie ponadpodstawowym w języku polskim, potwierdzenie zdania egzaminu z języka polskiego, odbycie kursu językowego)
 9. Dokumenty określające przebieg i czas trwania studiów ( np. suplement do dyplomu )  oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego ( np. program szkolenia specjalizacyjnego ), jeżeli takie przeszkolenie lekarz odbył
 10. Dokument tożsamości
 11. 2 zdjęcia paszportowe
 12. Oświadczenie RODO

Wszystkie dokumenty proszę składać w oryginale i kserokopii.

UWAGI

 • Dokumenty wystawione w innym języku niż język polski należy przedstawić w oryginale wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • Nie ma konieczności zalegalizowania posiadanych dyplomów lub uzyskania apostille
 • Warunkowe Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na okres 5 lat.

PLIKI DO POBRANIA

– Formularz wniosku W-2F  Pdf icon

– Formularz wniosku W-2E  Pdf icon

– Orzeczenie o stanie zdrowia Pdf icon
– Oświadczenie RODO Pdf icon

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Komisja ds. Rejestracji Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku ( I piętro, pok. 101 )

TRYB ODWOŁAWCZY

Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 139 poz. 883 z późn. zm.)
 • Uchwała nr 1/21/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy