Loading...

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy jest przygotowaniem absolwentów studiów lekarskich do wykonywania zawodu lekarza poprzez zgłębienie wiedzy teoretycznej oraz nauczanie praktyczne. Staż odbywany jest w formie umowy o pracę z podmiotem uprawnionym do jego prowadzenia na podstawie przepisów szczegółowych. Stażysta może wykonywać zawód tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie odbywa staż – pod nadzorem lekarza specjalisty, który pracuje w zawodzie co najmniej 5 lat (tzw. opiekun). Miejsce odbywania stażu wyznacza właściwa okręgowa rada lekarska.

Właściwość terytorialną izby lekarskiej ustala się na podstawie adresu zamieszkania. Warunkiem odbycia stażu podyplomowego na terytorium Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku jest złożenie oświadczenia o stałym zamieszkaniu na obszarze działania Izby, tj. na terytorium województwa podlaskiego.

W celu rozpoczęcia stażu podyplomowego, należy zgłosić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku celem:

  • wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku,
  • otrzymania dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
  • odebrania skierowania do odbycia stażu podyplomowego.

Szczegółowa procedura uzyskania PWZ i skierowania na staż podyplomowy

Staż, co do zasady, rozpoczyna się dwa razy w roku w terminach – 1 października i 1 marca.
O skierowaniu na staż podyplomowy do danego podmiotu decyduje średnia ocen kandydatów.

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego wydaje okresowo komunikat o terminie składania dokumentów na staż podyplomowy

Staż podyplomowy w przypadku lekarza trwa 13 miesięcy, a w przypadku lekarza dentysty 12 miesięcy. W przypadkach określonych przepisami staż może być przedłużony – o tyle czasu, ile potrzeba do ukończenia części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana. Stażysta, który nie ukończył albo nie rozpoczął stażu podyplomowego, może go odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Zaliczenie stażu podyplomowego potwierdza Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku. Podstawą zaliczenia stażu jest pozytywny wynik kolokwium, uzyskany po zrealizowaniu ramowego programu stażowego oraz zdaniu sprawdzianów.

Uwaga lekarze stażyści! Przypominamy o możliwości uznania okresu pracy przy zwalczaniu epidemii jako równoważne ze zrealizowaniem stażu cząstkowego w wybranej dziedzinie. W tym celu należy zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z powyższym wnioskiem.