Loading...

Staż podyplomowy

Staż podyplomowy jest przygotowaniem absolwentów studiów lekarskich do wykonywania zawodu lekarza poprzez zgłębienie wiedzy teoretycznej oraz nauczanie praktyczne. Staż odbywany jest w formie umowy o pracę z podmiotem uprawnionym do jego prowadzenia na podstawie przepisów szczegółowych. Stażysta może wykonywać zawód tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie odbywa staż – pod nadzorem lekarza specjalisty, który pracuje w zawodzie co najmniej 5 lat (tzw. opiekun). Miejsce odbywania stażu wyznacza właściwa okręgowa rada lekarska.

Właściwość terytorialną izby lekarskiej ustala się na podstawie adresu zamieszkania. Warunkiem odbycia stażu podyplomowego na terytorium Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku jest złożenie oświadczenia o stałym zamieszkaniu na obszarze działania Izby, tj. na terytorium województwa podlaskiego.

W celu rozpoczęcia stażu podyplomowego, należy zgłosić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku celem:

  • wpisania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku,
  • otrzymania dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
  • odebrania skierowania do odbycia stażu podyplomowego.

Szczegółowa procedura uzyskania PWZ i skierowania na staż podyplomowy

Staż, co do zasady, rozpoczyna się dwa razy w roku w terminach – 1 października i 1 marca.
O skierowaniu na staż podyplomowy do danego podmiotu decyduje średnia ocen kandydatów.

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Podlaskiego wydaje okresowo komunikat o terminie składania dokumentów na staż podyplomowy

Uprzejmie informujemy, iż od 1 marca 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Nowy Ramowy Program Stażu Podyplomowego obowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych na staż podyplomowy po 1 marca 2023 r. Pozostali odbywają staż podyplomowy na dotychczasowych zasadach.

Staż podyplomowy w przypadku lekarza trwa 13 miesięcy, a w przypadku lekarza dentysty 12 miesięcy. W przypadkach określonych przepisami staż może być przedłużony – o tyle czasu, ile potrzeba do ukończenia części ramowego programu stażu, która nie została zrealizowana. Stażysta, który nie ukończył albo nie rozpoczął stażu podyplomowego, może go odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Zaliczenie stażu podyplomowego potwierdza Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku. Podstawą zaliczenia stażu jest pozytywny wynik kolokwium, uzyskany po zrealizowaniu ramowego programu stażowego oraz zdaniu sprawdzianów.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że lekarz/lekarz dentysta jest uprawniony do złożenia wniosku o inny termin rozpoczęcia stażu. Opis procedury znajduje się pod następującym adresem.

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu (aktualizowana):