Loading...

Inny termin rozpoczęcia stażu

Procedura postępowania w przypadku ubiegania się przez lekarza/lekarza dentystę o rozpoczęcie stażu podyplomowego w terminie innym niż określony w art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 Na pisemny wniosek lekarza/lekarza dentysty, który złożył komplet dokumentów do  prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, Okręgowa Rada Lekarska po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Podlaskiego może wyrazić zgodę na inny termin rozpoczęcia przez lekarza/lekarza dentystę stażu na terenie działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, z zastrzeżeniem  wolnych miejsc w podmiocie wpisanym na listę Marszałka Województwa podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty i zatrudniającego lekarzy stażystów.

Co należy zrobić?

  1. Umów termin złożenia wniosku w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku, tel. 665 025 925 lub d.ofmanska@hipokrates.org o inny termin rozpoczęcia stażu dla absolwentów uczelni medycznych planujących osobiste stawiennictwo w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku.
  2. Na umówiony termin przynieś ze sobą wypełniony wniosek o wyznaczenie innego terminu rozpoczęcia stażu podyplomowego lekarza/lekarza dentysty na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku wraz z uzasadnieniem. Wniosek powinien być podpisany własnoręcznie oraz zawierać: aktualny adres stałego zamieszkania, aktualny adres e-mail, numer kontaktowy.

Złóż ponadto komplet dokumentów dotyczących stażu podyplomowego dostępny pod linkiem.