Loading...

Ubezpieczenia

OC Lekarzy

 • Ubezpieczenia prowadzi p. Halina Ofmańska – pokój 105
 • Dni i godziny pracy:

poniedziałki w godz. 11.00 – 17.00

wtorki w godz. 9.00 – 15.00

czwartki w godz. 9.00 – 15.00

INTER Lekarz Nieruchomości – ubezpieczenie domu lub mieszkania

 

 

Ubezpieczenie PZU NNW wraz z rozszerzeniem o świadczenie dodatkowe z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie utarty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza

Ubezpieczenie adresowane jest do lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie ukończyli 65 lat i zapewnia wsparcie finansowe w sytuacji wystąpienia całkowitego trwałego inwalidztwa, śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz w przypadku wystąpienia czasowej niezdolności do wykonywania pracy spowodowanej wypadkiem ( także w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka ) lub chorobą . PZU  SA potwierdza , że w przypadku zachorowania w wyniku zakażenia SARS-COV-2 i choroby COVID-19 będzie ponosiło odpowiedzialność z tytułu utraty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza

  „KLAUZULA NR 5 DO OWU PZU NNW UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU PRZEZ OSOBĘ WYKONUJĄCĄ ZAWÓD LEKARZA

 

Załącznik nr 5  do OWU PZU NNW ustalonych uchwałą nr UZ/423/2016 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 października 2016 r.

§1

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz pod warunkiem zapłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, umowa ubezpieczenia NNW Ogólne zostaje rozszerzona o ubezpieczenie utraty dochodu przez osobę wykonującą zawód lekarza.

§2

Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcia rozumie się:
1) czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza – powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby czasowa niezdolność do wykonywania pracy przez lekarza, która trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych, potwierdzona drukiem ZUS ZLA (w przypadku niezdolności trwającej do 182 dni za wyjątkiem niezdolności spowodowanej ciążą lub gruźlicą – do 270 dni) oraz orzeczeniem ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego (w przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni);

2) ubezpieczony – lekarz posiadający stosowne uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do wykonywania zawodu lekarza, który nie ukończył 65 lat

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

§3

1.  Jeżeli w następstwie:
1) nieszczęśliwego wypadku;
2) choroby – z zastrzeżeniem par. 5 –
ubezpieczony będzie czasowo niezdolny do wykonywania pracy lekarza, PZU SA wypłaca świadczenie z tego tytułu w granicach sumy ubezpieczenia wskazanej w umowie ubezpieczenia.

SUMA UBEZPIECZENIA

§4

1. Suma ubezpieczenia wynosi w zależności od wyboru rodzaju i wysokości świadczenia:

A.  PZU SA wypłaci ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza począwszy od pierwszego dnia czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza wynikającej z dokumentacji określonej w § 2 ust. 1 maksymalnie za 1 rok niezdolności ubezpieczonego, w wybranej wysokości:

a) maksymalnie 60 000 zł – 164 zł za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy lekarza;
b) maksymalnie 120 000 zł – 329 zł za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy lekarza;
c) maksymalnie 180 000 zł – 493 zł za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy lekarza.

B. PZU SA wypłaci ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza począwszy od trzydziestego pierwszego dnia czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza wynikającej z dokumentacji określonej w § 2 ust. 1 maksymalnie za 1 rok niezdolności ubezpieczonego, w wybranej wysokości:

a) maksymalnie 60 000 zł – 179 zł za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy lekarza;
b) maksymalnie 120 000 zł – 358 zł za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy lekarza;
c) maksymalnie 180 000 zł – 537 zł za każdy dzień niezdolności do wykonywania pracy lekarza.

2. Suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia stanowi górna granicę odpowiedzialności PZU SA w okresie ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

§5

 1. PZU nie wypłaci świadczenia objętego niniejsza klauzulą, jeśli czasowa niezdolność do wykonywania zawodu lekarza powstała wskutek:
 2. choroby psychicznej lub zaburzeń psychicznych oraz ich skutków,
 3. wad wrodzonych i schorzeń będących ich skutkiem;
 4. zaburzeń zachowania, nerwic i uzależnień;
 5. choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV;
 6. leczenia i zabiegów stomatologicznych, chyba że wynikają one z obrażeń doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 7. badań lekarskich, dodatkowych badań medycznych służących ustaleniu istnienia choroby zawodowej, badań diagnostycznych nie wynikających z zachorowania, badań dawców narządów
 8. operacji kosmetycznych lub plastycznych;
 9. ciąży;
 10. dyskopatii i chorób zwyrodnieniowo-przeciążeniowych w zakresie kręgosłupa;
 11. choroby powstałej przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.

USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ

§6

1.  Ubezpieczony jest uprawniony do otrzymania świadczenia, jeżeli:
a) przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego czasową niezdolność do pracy lekarza, jeśli okres zwolnienia lekarskiego przekracza 30 dni;
b)  przedstawi  kolejne zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego czasową niezdolność do pracy lekarza, jeśli łączny nieprzerwany okres zwolnienia lekarskiego przekracza 30 dni.
2. Ubezpieczony zobowiązany jest:
1) zgłosić roszczenie do PZU SA najpóźniej w ciągu 14 dni od zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku;
2) dostarczyć PZU SA kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP o ile wypadek był przy pracy, policji o ile była wzywana na miejsce zdarzenia), jeżeli czasowa niezdolność ubezpieczonego do wykonywania pracy lekarza powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku;
3) dostarczyć kserokopię dokumentu, z którego wynika uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza;

4) dostarczyć kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej przebieg leczenia, kserokopię karty informacyjnej leczenia szpitalnego wraz z historią choroby;
5) dostarczyć kopię zaświadczeń lekarskich – zwolnień lekarskich (druk ZUS ZLA) będących potwierdzeniem orzeczonych przez lekarza okresów czasowej niezdolności do wykonywania pracy przez lekarza bądź orzeczenie ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego (w przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni).
6) dostarczyć, na żądanie PZU SA inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności wypłaty świadczenia.

§7

1. Zasadność zgłoszonych roszczeń oraz wysokość należnych świadczeń ustala się w oparciu o dokumenty wskazane § 6 ust. 2.
2. W przypadku, gdy dokumentacja, o której mowa w § 6 ust. 2, nie jest wystarczająca do ustalenia odpowiedzialności, PZU SA zastrzega sobie prawo wglądu do dodatkowej dokumentacji medycznej oraz pozyskania informacji medycznych u wszystkich lekarzy prowadzących leczenie jak również zasięgania opinii lekarzy konsultantów.

§8

1. Jeżeli ubezpieczony w zgłoszeniu roszczenia nie podał pełnych informacji dotyczących przebiegu leczenia, a przedłożona przez niego dokumentacja medyczna nie pozwala na ustalenie odpowiedzialności, PZU SA zastrzega sobie prawo wezwania ubezpieczonego do uzupełnienia zgłoszonego roszczenia o żądane informacje.
2. W przypadku, gdy ubezpieczony odmówi złożenia dodatkowych wyjaśnień bądź nie wyrazi zgody na pozyskanie opinii medycznej u lekarza prowadzącego jego leczenie stosuje się § 69 ust 2 i 3 OWU.

 

Okres ubezpieczenia

§2

 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.

Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa

§3

 1. Suma ubezpieczenia i składka ubezpieczeniowa wynosi w zależności od wyboru rodzaju i wysokości świadczenia:

A. W ubezpieczeniu utraty dochodu PZU SA wypłaci ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza począwszy od pierwszego dnia czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza

Suma ubezpieczenia
NNW 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
CTI 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Utrata dochodu 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Składka      

B. W ubezpieczeniu utraty dochodu PZU SA wypłaci ubezpieczonemu świadczenie za każdy dzień czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza począwszy od trzydziestego pierwszego dnia czasowej niezdolności do wykonywania pracy lekarza

Suma ubezpieczenia
NNW 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
CTI 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Utrata dochodu 60 000 zł 120 000 zł 180 000 zł
Składka      

 

Informacji na temat wysokości składki uzależnionej od sumy ubezpieczenia oraz wszelkich innych na temat ubezpieczenia udziela pracownik Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Pani Halina Ofmańska pod numerami telefonu 85 7321694, kom. 691 363 053 oraz osobiście w siedzibie OIL w Białymstoku – pokój 105.

Ubezpieczenie Lloyd’s z gwarancją pokrycia utraconego dochodu

lloyds_logoMEDIC LIFE we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku stworzyło unikalną ofertę gwarantującą lekarzom i lekarzom dentystom pokrycie utraconych dochodów w sytuacji niemożności wykonywania kontraktu bądź prywatnej praktyki lekarskiej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia

Nowa oferta już wkrótce…