Loading...

Ubezpieczenia OC NZOZ-ów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obowiązuje każdy podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ubezpieczenia OC NZOZ-ów w OIL w Białymstoku prowadzi p. Izabela Staniszewska-Jabłońska – pokój 105

Godziny pracy: Nieregularne, jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Dane kontaktowe: tel. kom. 692-114-662, e-mail: i.staniszewska@hipokrates.org

Dostępny w OIL pakiet ubezpieczeń, przygotowany przez PZU S.A., umożliwia ochronę interesów placówek medycznych (poza szpitalami) przed finansowymi skutkami szkód powstałych w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego:

  1. nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC,
  2. objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC, jednakże tylko w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Składka za ubezpieczenie podmiotów leczniczych jest zależna od ilości osób pracujących na rzecz podmiotu – personel medyczny w tym lekarze – nawet 20 osób i powyżej (forma świadczenia pracy to umowa o pracę, zlecenia itp.), jak też od specjalizacji lekarzy. Na jednej polisie może być uwzględnionych nawet kilka “ryzyk”.

Podstawą jest obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego (rozporządzenie ministra finansów z 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą – DZ.U. Nr 2019,poz.866), które można rozszerzyć (za dodatkową opłatą) o:

 

1. OC dobrowolne podmiotu leczniczego (możliwość ochrony nawet do 2.000.000 zł), a w ramach dobrowolnego ubezpieczenia rozszerzenie o :

1) szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy (Klauzula nr 5),

2) szkody powstałe w nieruchomościach i ruchomościach, z których ubezpieczony korzystał na postawie umowy najmu, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy (Klauzula nr 7A),

3) szkody wyrządzone przy wykonywanych zabiegach z chirurgii plastycznej i zabiegach z medycyny estetycznej- poza wadami wrodzonymi, wypadkiem, chorobą ujętymi w ubezpieczeniu obowiązkowym (Klauzula 4M,4AM)

4) szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu (Klauzula13).

2. PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

4. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w następstwie przeniesienia choroby zakaźnej i szkody powstałe wskutek naruszenia praw pacjenta.