Loading...

Komisja Bioetyczna

Skład osobowy Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku (2021-2023)

 1. Przewodniczący – prof. dr hab. med. Buczko Włodzimierz (farmakolog)
 2. Zastępca Przewodniczącego – r.pr. Gutowska Magdalena (prawnik)
 3. prof. dr hab. med. Bodzenta-Łukaszyk  Anna (choroby wewnętrzne, alergolog)
 4. dr hab. n. farm. Hermanowicz Justyna (farmaceuta kliniczny)
 5. mgr Husar Irena (pielęgniarka)
 6. prof. dr hab. n. med. Kędra Bogusław (chirurg)
 7. prof. dr hab. n. med. Kłoczko Janusz (choroby wewnętrzne, hematolog)
 8. prof. dr hab. n. med. Konstantynowicz Jerzy (pediatra)
 9. ks. Misijuk Grzegorz (duchowny)
 10. dr hab. n. med. Nowosielska Magdalena Bogusława (stomatolog)
 11. dr n. med. Poznański Janusz (ginekolog, onkolog)
 12. dr n. med. Tomczak Anna Agnieszka (psychiatra)
 13. ks. prof. dr hab. Zabielski Józef (duchowny, etyk)

Biuro Komisji Bioetycznej

Adres siedziby:

ul. Świętojańska 7 pok. 211

15-082 Białystok

tel. 85 732 19 35 tonowo 5

e-mail: j.kwiatkowska@hipokrates.org

 

Pracownicy Biura KB:  

inspektor Jolanta Kwiatkowska-Gawryluk

tel. służb. 505 969 598

e-mail: j.kwiatkowska@hipokrates.org

 

Dokumentację dot. nowych wniosków badań klinicznych oraz włączenia dodatkowych ośrodków do realizowanych badań należy składać na dwa tygodnie przed posiedzeniem, pozostałe poprawki można złożyć tydzień przed zebraniem.

Dokumenty składa się w/g ustawy prawo farmaceutyczne – rozdział dot. badań klinicznych;

Przy badaniach wieloośrodkowych prosimy o dodatkowe pakiety dokumentów dot. ośrodków, czyli kopie: CV badacza, informacji o ośrodku i kwalifikacji zespołu badawczego (skład osobowy zespołu badawczego), streszczenie protokołu badania w j. polskim, polisa ubezpieczeniowa, oświadczenie/stanowisko sponsora w sprawie dodatkowych opłat dla lokalnych komisji bioetycznych.

W przypadku badań niekomercyjnych do Komisji należy złożyć następujące dokumenty wraz listem przewodnim:

 1. Protokół badania z numerem
 2. Aneksy do protokołu
 3. Streszczenie protokołu w języku polskim
 4. Polska wersja informacji dla pacjenta
 5. Polska wersja formularza świadomej zgody pacjenta
 6. Karta pacjenta, dzienniczek pacjenta
 7. Inne formularze dla pacjentów (jeżeli są)
 8. Broszura badacza (jeżeli dotyczy)
 9. Karta obserwacji klinicznej
 10. Zasady ubezpieczenia (kopia polisy, warunki ubezpieczenia)
 11. Życiorys koordynatora badania i głównych badaczy
 12. Informacja o ośrodku
 13. Wzór ogłoszenia o naborze do badania klinicznego
 14. Zgoda kierownika/dyrektora ośrodka na przeprowadzenie badania klinicznego
 15. Lista ośrodków biorących udział w badaniu wraz z adresami odnośnych Komisji Bioetycznych
 16. Dane sponsora do wystawienia Rachunku za wydanie opinii

Informujemy iż, zgodnie z Uchwałą Nr 29/2022/IX Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot zamierzający przeprowadzić eksperyment medyczny wynosi 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) płatnej na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, po wezwaniu do jej zapłaty, przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię, natomiast wysokość opłaty za uznane przez Komisję Bioetyczną znaczące zmiany w programie badań wynosi 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych).

(Główny badacz badania niesponsorowanego ma prawo, za pośrednictwem Komisji Bioetycznej, zwrócić się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z pisemną prośbą o zwolnienie z opłaty za wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego)

Zadania i zasady działania Komisji Bioetycznej

Komisja Bioetyczna przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku jest specjalną komisją powoływaną w drodze uchwały przez Okręgową Radę Lekarską w Białymstoku w celu opiniowania wniosków o przeprowadzenie eksperymentów medycznych. Szczegółowy tryb jej pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. 1999 Nr 47, poz. 480, z późn. zm.) oraz Regulamin procedur pracy i postępowania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku.

Zgodnie z § 3 cyt. rozporządzenia, członków KB powołuje się na 3 letnią kadencję, wśród których muszą znaleźć się lekarze specjaliści oraz po jednym przedstawicielu innego zawodu, w szczególności duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta oraz pielęgniarka. Wszyscy członkowie muszą posiadać co najmniej 10-letni staż pracy w zawodzie.

Komunikaty Komisji Bioetycznej: