Loading...

Komisja ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu

Skład osobowy Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

 1. Przewodnicząca – lek. Filipkowska Ryta
 2. lek. Małyszko Izabela
 3. dr n. med. Tokajuk Grażyna

Obsługa administracyjna komisji:           Biuro OIL, Dorota Ofmańska

Zadania Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu

1. Postępowanie w sprawie:

 • przyznawania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty,
 • przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
 • uznawania kwalifikacji formalnych lekarzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty lekarzowi cudzoziemcowi w celu odbycia stażu,
 • przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty lekarzowi cudzoziemcowi,
 • przyznawania prawa wykonywania zawodu w tzw. trybie uproszczonym tj. prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia lub warunkowego prawa wykonywania zawodu,
 • odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu lub utraty prawa wykonywania zawodu.

2. Sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów złożonych przez lekarza w związku z postępowaniami wymienionymi w pkt 1.

3. Sprawowanie w imieniu ORL nadzoru nad:

 • prawidłowością prowadzenia Okręgowego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, zwanego dalej Rejestrem, oraz jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zabezpieczeniem danych zawartych w Rejestrze,
 • wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacji,
 • prowadzeniem zbioru akt osobowych i archiwum akt osobowych.

4. Wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów Unii Europejskiej o uznawanych kwalifikacjach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.
5. Wnioskowanie o wpis na listę rekomendowanych kandydatów na lekarzy sądowych przez ORL.
6. Przekazywanie, w trybie ostrzeżenia w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (system IMI), organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście, wobec którego zostały nałożone ograniczenia w wykonywaniu zawodu albo zakaz wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony.
7. Potwierdzanie tożsamości lekarzy i lekarzy dentystów oraz uwierzytelnianie uprawnień członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).
8. Współdziałanie z organami i komisjami Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz komisjami i organami innych izb lekarskich.
9. Realizacja innych, bieżących zadań wynikających z uchwał organów izb lekarskich.

Komunikaty Komisji ds. Rejestru i Prawa Wykonywania Zawodu: