Loading...

Komunikat Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie możliwości renegocjacji umów z NFZ - 2019-12-06

W związku ze zbliżającym się okresem wysyłania propozycji finansowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (POW NFZ) dotyczących warunków na 2020 r., przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w trakcie ostatnich spotkań i korespondencji z dyrekcją POW NFZ wskazywali na niezwłoczną konieczność waloryzacji wartości cenowej punktu przeliczeniowego kontraktowanych świadczeń z zakresu stomatologii. Szerzej o pisaliśmy o tym tutaj.

Jednym z podstawowych powodów powyższego stanowiska jest m.in. obowiązująca już od 01-07-2017 r ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, która nakłada na osoby będące podmiotami leczniczymi znaczne, i co ważniejsze, stale rosnące obciążenia finansowe (w tym miejscu szczerze zachęcamy kolegów, którzy jeszcze się z nią nie zapoznali do wnikliwej lektury rzeczonego aktu prawnego, gdyż z posiadanych przez nas informacji jego zapisy są już egzekwowane przez uprawnione organy kontrolujące, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy – włącznie z nakładaniem przez nie dotkliwych kar finansowych na zakłady, które dotychczas nie dostosowały wynagrodzeń personelu do obowiązujących regulacji).

Dyrekcja POW NFZ wydaje się być otwarta na rozmowy w przedmiotowym temacie. Pismem z dn. 10-10-2019 r. Dyrektor POW NFZ Maciej Olesiński poprosił Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku o przekazanie do Oddziału informacji dotyczącej ilości podmiotów leczniczych posiadających umowę z POW NFZ o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, z wykazaniem ilości pracowników zatrudnianych na umowie o pracę oraz ilości etatów przeliczeniowych tychże umów. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 49 ustawy o izbach lekarskich, w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonym przez OIL w Białymstoku, nie umieszcza się tego typu danych, wobec czego Prezes ORL nie jest w stanie przekazać tych informacji do POW NFZ.

W zaistniałej sytuacji jedynym słusznym rozwiązaniem wydaje się zatem aby każdy z kolegów zainteresowanych bezpośrednio tematem samodzielnie wystosował do POW NFZ wniosek ze wskazaniem takich danych, który w sposób indywidualny wskazywałby na wzrost kosztów pracowniczych (i nie tylko) w danym zakładzie. Ważnym podkreślenia jest, iż wysokość wartości umów z NFZ jest kwestią indywidualną dla każdego ze świadczeniodawców z osobna i w tym kontekście ORL nie ma uprawnień do występowania w ich imieniu co do konkretnych warunków umów. Natomiast w pozostałym zakresie, ORL przekazała w imieniu świadczeniodawców już stosowną argumentację.

W załączeniu przesyłamy wzór wniosku, który zawiera cząstkową argumentację konieczności waloryzacji umów, i który można wykorzystać w korespondencji z POW NFZ o renegocjację warunków umów – do czego szczerze zachęcamy.

Wiceprezes ORL – lek. dent. Jolanta Szczurko

 

Wniosek o renegocjację: Pdf icon

Aktualizacja z dnia 6.12.2019 r.

W związku z wpływającymi do Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku zapytaniami w przedmiocie dalszego udziału przedstawicieli ORL w rozmowach z Dyrekcją Podlaskiego Oddziału NFZ oraz zapytaniami co do sposobu postępowania wobec przesłanych do świadczeniodawców aneksów umów z NFZ zawierających dotychczasowe ustalenia – uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Rada Lekarska nie ma uprawnień do dalszego występowania w procesie indywidualnych negocjacji świadczeniodawców z NFZ – co zostało podkreślone w ostatnim piśmie Dyrektor POW NFZ dr n. med. Marzeny Juczewskiej.

Odpowiedź POW NFZ 2019.11.28:  Pdf icon

Ustosunkowując się do zgłaszanych obaw, Rada wskazuje, iż podjęcie renegocjacji nie jest tożsame z wypowiedzeniem dotychczasowej umowy. Co do możliwości dalszych pertraktacji, procedur i następstw tego dotyczących zalecamy bezpośredni kontakt osobisty bądź telefoniczny z POW NFZ.