Loading...

Komunikat ORL w sprawie obowiązku umieszczania numeru BDO w kasach fiskalnych - 2020-01-24

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do obowiązku zamieszczania na dokumentach praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych, w szczególności na wydrukach z kas fiskalnych, indywidualnego numeru Bazy Danych o Odpadach (BDO) – Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej informuje, że obowiązek ten określony jest w art 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701).

Indywidualny numer rejestrowy bazy danych odpadach nadawany przez marszałka województwa umieszczony musi być na dokumentach sporządzonych w związku z prowadzoną działalnością jedynie w przypadku podmiotów określonych w art. 57 ust.1 ustawy, to jest podmiotów:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe oraz na zasadzie art. 24 czynić to muszą podmioty transportujące odpady.

Z powyższego jednoznacznie wynika brak obowiązku zamieszczania numeru BDO w kasach fiskalnych w przypadku praktyk lekarskich i podmiotów leczniczych.

Źródło: Naczelna Izba Lekarska