Loading...

Lekarzu, uzupełnij swoją dokumentację w rejestrze PWZ - 2021-10-14

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu przypomina o ustawowym obowiązku uzupełniania dokumentacji lekarza/lekarza dentysty członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.

W imieniu Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku, przypominamy o obowiązku dostarczania dokumentacji potwierdzającej zmiany danych osobowych, kontaktowych , uzyskiwanych kwalifikacji oraz wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, zgodnie z art. 49 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  (Dz. U. z 2019 r. poz.965, z 2020 r. poz.1291, 2112, 2401).

Obowiązek informowania i przekazywania danych (potwierdzonych odpowiednimi dokumentami),  których izba nie uzyskuje z innych źródeł, w szczególności dotyczy:

 • zmiany imion i nazwiska,
 • obywatelstwa,
 • uzyskania stopnia naukowego,
 • uzyskania tytułu naukowego,
 • zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
 • zmiany adresu do korespondencji,
 • podjęcia wykonywania zawodu,
 • zaprzestania wykonywania zawodu na terenie RP,
 • przejścia na emeryturę lub rentę

oraz dokumentacji potwierdzającej wykonywanie zawodu lekarza / lekarza dentysty.

Stanowisko Nr 11/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty:

 1. a) w przypadku stosunku pracy– umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy, w przypadku zakończonego stosunku pracy – świadectwo pracy,
 2. b) w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia– umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu,
 3. c) w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich– zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,
 4. d) w przypadku stosunku służbowego (powołania do służby wojskowej lub wyznaczania na stanowisko służbowe).

Dokumenty można dostarczyć drogą elektroniczną bialystok@hipokrates.org , faksem pod numer (85)732 71 72, lub pocztą tradycyjną bądź złożyć osobiście w Biurze OIL w Białymstoku. Niezbędne wnioski, formularze oraz oświadczenia zamieszczone zostały na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w zakładce Prawo Wykonywania Zawodu/procedury i formularze.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o telefoniczny (+48 85 7321935 w. 1) lub mailowy (d.ofmanska@hipokrates.org) kontakt z Komisją ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu