Loading...

Na dobry początek - 2022-08-08

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy wybierają władze izby lekarskiej. Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (dalej: OROZ) wybierają w głosowaniu bezpośrednim. Pełnienie tych funkcji to wielki zaszczyt i odpowiedzialność.

Działalność OROZ i jego Zastępców dotyczy odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów i jest związana z rozpatrywaniem zawiadomień, czy skarg dotyczących nieprawidłowości w pracy zawodowej lub nieprzestrzegania zasad etyki lekarskiej.

Każdy lekarz na którego wpłynęła skarga czuje się źle, jest z reguły oburzony, w tym często kieruje swoje pretensje w stosunku do Rzecznika, czy izby lekarskiej.

Nie należy się złościć na Rzecznika, ktoś to musi robić i wierzcie mi nie jest to łatwe i przyjemne zadanie, a lepsze jest postępowanie przed Rzecznikiem niż przed sądem.

Rzecznik jest lekarzem/lekarzem dentystą i zna zasady funkcjonowania opieki zdrowotnej, nie ma wypaczonego wyobrażenia o naszej pracy stworzonego na podstawie obejrzanych w telewizji seriali medycznych, czy pracy szpitala w Leśnej Górze. 😉

OROZ rozpatrując skargę analizuje przede wszystkim, czy jest ona zasadna i zawsze występuje o dokumentację medyczną.

 

Pamiętajmy – dokumentacja medyczna jest podstawą w ocenie naszej pracy.

Podam kilka przykładów w celu zrozumienia działań Rzecznika i jego Zastępców:

  1. Pacjent napisał skargę, że lekarz odmówił mu skierowania na KT OUN, poszedł prywatnie na wizytę i skierowanie dostał, badanie wykonał, KT OUN bez istotnych odchyleń.
    • Dokumentacja lekarska zawiera wpis, że skierowanie zostało wystawione, jest kod e-skierowania. Sprawa zakończona. W takich sytuacjach Rzecznik informuje pacjenta, że skarga jest bezzasadna a lekarz nawet nie wie, że taka skarga wpłynęła.
    • Dokumentacja lekarska zawiera wpis, że skierowanie nie zostało wystawione i podaje logiczne powody odmowy np. miesiąc temu pacjent miał wykonane badanie, nie pojawiły się nowe objawy. OROZ odmówi wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Sprawa zakończona jw.
    • Dokumentacja lekarska zawiera wpis, że skierowanie nie zostało wystawione bądź nie odnosi się do badania, a opisane dolegliwości pacjenta mogą sugerować potrzebę wykonania badania KT. Rzecznik lub jego zastępca przesłuchuje skarżącego i lekarza, którego dotyczy postępowanie. Ocenia, czy były bezwzględne wskazania wykonania diagnostyki, czasami zasięga opinii biegłego. Często Rzecznik lub jego Zastępca usiłuje załagodzić konflikt między lekarzem i pacjentem, wyjaśnić choremu zasady wskazań do wykonania badań obrazowych itp., a lekarzowi zwrócić uwagę na lepsze relacje z chorym. Jeżeli nie znaleziono naruszenia zasad sporządzane jest postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, które może zaskarżyć pacjent, odwołując się do Okręgowego Sądu Lekarskiego.
  2. Pacjent napisał skargę, że lekarz odmówił mu skierowania na KT OUN, poszedł prywatnie, skierowanie dostał, a tam guz mózgu.
    • Dokumentacja lekarska zawiera wpis, że skierowanie nie zostało wystawione bądź nie odnosi się do badania, a opisane w wywiadzie objawy np. poranne wymioty mogą wskazywać na obecność guza mózgu. Dodatkowo w poprzednich wizytach zgłaszane narastające bóle głowy. Rzecznik lub jego Zastępca przesłuchuje skarżącego i lekarza, którego dotyczy postępowanie. Czasami prosi o opinię biegłego. Po dogłębnej analizie sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów i kieruje sprawę do Okręgowego Sądu Lekarskiego. Musi wtedy występować przed sądem jako oskarżyciel lekarza – to nie jest miłe.

Oby wszystkie sprawy były takie proste w ocenie jak te przedstawione.

Radzę wszystkim aby przeanalizowali skargę pacjenta, postarali się zrozumieć jego problem, pomyśleć dlaczego została napisana i ocenić swoje zachowanie.

Tyle na dziś. Rzecznik idzie spać 😉