Loading...

Nowe standardy ochrony małoletnich od 15 lutego 2024 - 2024-02-05

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304 ze zm.) uchwalone ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz.1606). Nowelizacja ta określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich.

Zgodnie z art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochrony małoletnich każdy:

 1. organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni,
 2. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich

ma obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 22c przedmiotowej ustawy, standardy ochrony małoletnich powinny być ustalone, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, w szczególności:

 1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem, a zwłaszcza zachowania niedozwolone wobec małoletnich,
 2. zasady i procedurę podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego,
 3. procedury i osoby odpowiedzialne do składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego,
 4. zasady i sposób udostępniania personelowi polityki do jej zaznajomienia i stosowania.

Oprócz tego, w standardach tworzonych w placówkach lub miejscach przeznaczonych dla małoletnich, przebywających tam regularnie lub czasowo należy określić także:

 1. wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone,
 2. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,
 3. procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie,
 4. zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia,
 5. zasady i sposób udostępniania małoletnim i ich opiekunom polityki do jej zaznajomienia i stosowania.

Standardy sporządza się, mając na względzie konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie, a następnie udostępnia na swojej stronie internetowej oraz wywiesza w widocznym miejscu w swoim lokalu.

Pragniemy zauważyć, iż w chwili obecnej nie ma uniwersalnych wytycznych jak powinny wyglądać standardy. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przed 15 lutego 2024 r. planowane jest uruchomienie specjalnej zakładki „standardy ochrony małoletnich”, w której zostaną umieszczone wytyczne wraz z przykładowymi wzorami.