Loading...

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok, tel. +48 85 732 19 35, fax +48 85 732 71  72, e-mail: bialystok@hipokrates.org. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty iod@neasystem.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia porady prawnej w przedstawionej przez Państwa sprawie (art. 6 ust 1 lit. c RODO). Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na podstawie art. 5 pkt 18 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich, w celu weryfikacji tożsamości i uprawnienia do uzyskania przez członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku nieodpłatnej porady prawnej. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością udzielenia porady prawnej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty z którym Okręgowa Izba Lekarska zawarła umowę powierzenia, współpracujące podmioty prawne.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Udzielenie porady prawej bez podania danych osobowych nie będzie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Dotyczące Państwa dane osobowe, zebrane w powyżej określonych celach, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.