Loading...

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

 Kilka słów o ochronie prywatności

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku podchodzi szczególnie priorytetowo do kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych osobowych.

W celu zapewnienia jak największej transparentności procesu przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy Państwu najważniejsze informacje związane ze stosowanymi zasadami zapewnienia prywatności.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok, tel. +48 85 732 19 35, fax +48 85 732 71  72, e-mail: bialystok@hipokrates.org. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty iod@neasystem.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 • w celu realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, w celu organizacji i realizacji szkoleń (art. 6 ust. 1 b RODO).
 • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w szczególności:
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
 • prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 • przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 • opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 • prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza i inne;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku (art. 6 ust. 1 f RODO), polegającego na udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty z którym Okręgowa Izba Lekarska zawarła umowę powierzenia.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwizacji akt postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a także przechowywania dokumentów w celach księgowych i rachunkowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie usług przez Izbę Lekarską i na rzecz Izby Lekarskiej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w części w jakiej wynika z mocy przepisu prawa tj. m.in. z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o izbach lekarskich i innych może być obligatoryjne.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Dotyczące Państwa dane osobowe, zebrane w powyżej określonych celach, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.