Loading...

Składki członkowskie

Składkę członkowską należy zapłacić przelewem na indywidualny rachunek bankowy, w którym w ciągu liczb zawarty jest siedmiocyfrowy numer prawa wykonywania zawodu.

Opcjonalnie, płatności można dokonać:

  • W biurze OIL w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, Kasa – pokój 104 (Uwaga: Kasa zamykana jest na godzinę przed zamknięciem biura OIL).
  • Przelewem na konto OIL 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177, w tytule przelewu wpisując “Składka członkowska: nr PWZ oraz imię i nazwisko lekarza”.

Aktualnie obowiązujące składki miesięczne płatne do końca każdego miesiąca to:

  • 120 zł – podstawowa kwota składek obowiązująca lekarza i lekarza dentystę.
  • 60 zł – kwota składek obowiązująca lekarzy (stażystów) i lekarzy dentystów (stażystów) posiadających prawo wykonywania zawodu przyznane w celu odbycia stażu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością OIL – tel. 665 140 040, e-mail: ksiegowosc.bialystok@hipokrates.org

W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub w całości. Zwolnienie następuje na z góry określony czas. Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek członkowskich powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:

  1. Ukończył 70 lat.
  2. Został skreślony z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej.
  3. Złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych – zwolnienie to ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres nieosiągania przychodów. Lekarz korzystający ze zwolnienia opłacania składki ma obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową radę lekarską o osiąganiu przychodów oraz traci prawo do zwolnienia z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie przychód.

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów Pdf icon

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów Pdf icon

Lekarz, który przed dniem 1 stycznia 2015 roku:

  1. Miał ustaloną miesięczną wysokość składki na 10 zł – opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składki
  2. Uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki – zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania składki

Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 116 ustawy o izbach lekarskich). Na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, z późn.) przedawnienie upływa po 5 latach.

Przynależność do samorządu reprezentującego profesje zaufania publicznego, w tym lekarzy i lekarzy dentystów jest obowiązkowa i wiąże się z koniecznością uiszczania składek członkowskich, które są przeznaczane na prowadzenie działalności i realizację ustawowych działań organizacji. Obowiązek ten, co istotne, nie jest powiązany z faktycznym wykonywaniem zawodu lekarza. Zasady opłacania składek na rzecz izb lekarskich wynikają z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 60/22/IX NRL z dnia 16 grudnia 2022 r.

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie pociąga za sobą skreślenia z rejestru członków OIL. Lekarz nadal podlega odpowiedzialności zawodowej w Polsce i musi ponosić określone obciążenia finansowe z tego tytułu. Jedyną w tym przypadku możliwością nieopłacania składek na rzecz OIL jest złożenie przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dostarczenie dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu” do macierzystej okręgowej izby lekarskiej. Powoduje to skreślenie z Rejestru członków izby lekarskiej oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (prawo wykonywania zawodu konieczne do rejestracji lekarza, lekarza dentysty w UE).

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji dotyczących prawidłowości przestrzegania zasad m.in. wykonywania zawodu, w UE została powołana organizacja IMI (International Market Information System) – system wymiany informacji z innymi urzędami w UE, w tym izbami lekarskimi UE (art. 52 ustawy o izbach lekarskich). Członkostwo w tej organizacji, do której należą w Polsce okręgowe izby lekarskie, zobowiązuje do wymiennej informacji z innymi członkami IMI o zauważonych naruszeniach obowiązujących zasad prawnych i etycznych zarejestrowanych podmiotów.