Loading...

Składki członkowskie

Składkę można zapłacić:

  1. W biurze OIL w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, Kasa – pokój 104 (Uwaga: Kasa zamykana jest na godzinę przed zamknięciem biura OIL)
  2. Przelewem na konto OIL 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177, w tytule przelewu proszę podać PWZ oraz imię i nazwisko lekarza.

Aktualnie obowiązujące składki miesięczne płatne do końca każdego miesiąca to:

  • 60 zł dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej, osiągających przychody ( przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych)  z wyłączenie renty i emerytury,
  • 10 zł lekarze stażyści
  • osoby , którym na mocy uprzednich uchwał zmniejszono składkę, lub zwolniono z jej opłacania (prawa nabyte)

Zwolnieni z opłat są lekarze i lekarze dentyści którzy:

  • ukończyli 75 lat,
  • złożyli oświadczenie, że nie otrzymują przychodów w myśl przepisów podatkowych,
  • zostali skreśleni z rejestru członków samorządu zawodowego.

 Obowiązek opłacania składek członkowskich wygasa w przypadku:

  • zrzeczenia się lub orzeczenia o utracie prawa do wykonywania zawodu
  • śmierci lekarza.

Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 116 ustawy o izbach lekarskich). Na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926, z późn.) przedawnienie upływa po 5 latach.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością OIL .

Przynależność do samorządu reprezentującego profesje zaufania publicznego, w tym lekarzy i lekarzy dentystów jest obowiązkowa i wiąże się z koniecznością uiszczania składek członkowskich, które są przeznaczane na prowadzenie działalności i realizację ustawowych działań organizacji. Obowiązek ten, co istotne, nie jest powiązany z faktycznym wykonywaniem zawodu lekarza. Zasady opłacania składek na rzecz izb lekarskich wynikają z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708, z późn. zm.) oraz uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie pociąga za sobą skreślenia z rejestru członków OIL. Lekarz nadal podlega odpowiedzialności zawodowej w Polsce i musi ponosić określone obciążenia finansowe z tego tytułu. Jedyną w tym przypadku możliwością nieopłacania składek na rzecz OIL jest złożenie przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dostarczenie dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu” do macierzystej okręgowej izby lekarskiej. Powoduje to skreślenie z Rejestru członków izby lekarskiej oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (prawo wykonywania zawodu konieczne do rejestracji lekarza, lekarza dentysty w UE).

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji dotyczących prawidłowości przestrzegania zasad m.in. wykonywania zawodu, w UE została powołana organizacja IMI (International Market Information System) – system wymiany informacji z innymi urzędami w UE, w tym izbami lekarskimi UE (art. 52 ustawy o izbach lekarskich). Członkostwo w tej organizacji, do której należą w Polsce okręgowe izby lekarskie, zobowiązuje do wymiennej informacji z innymi członkami IMI o zauważonych naruszeniach obowiązujących zasad prawnych i etycznych zarejestrowanych podmiotów.

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów Pdf icon

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów Pdf icon