Loading...

Składki członkowskie

Uprzejmie informujemy o obecnie obowiązujących zasadach opłacania składek na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej, wynikających z Ustawy o Izbach Lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708) z dnia 2 grudnia 2009 roku, w związku z  Uchwałą NIL nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014 roku:

Przynależność do samorządu reprezentującego profesje zaufania publicznego, w tym lekarzy i lekarzy dentystów jest obowiązkowa. Przynależność do samorządu zawodowego wiąże się z obowiązkowym uiszczaniem składek członkowskich, które są przeznaczane na prowadzenie działalności i realizację ustawowych działań organizacji.

Obowiązek ten, co istotne,  nie jest powiązany z faktycznym wykonywaniem zawodu lekarza.

Nieopłacone w terminie składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 116 Ustawy o Izbach Lekarskich).

Na podstawie art. 70§1  ustawy –Ordynacja podatkowa  przedawnienie upływa po 5 latach.

Aktualnie obowiązujące składki miesięczne płatne do końca każdego miesiąca to:

 • 60 zł dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej, osiągających przychody ( przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych)  z wyłączenie renty i emerytury,
 • 10 zł lekarze stażyści
 • osoby , którym na mocy uprzednich uchwał zmniejszono składkę, lub zwolniono z jej opłacania (prawa nabyte)

Zwolnieni z opłat są lekarze i lekarze dentyści którzy:

 • ukończyli 75 lat,
 • złożyli oświadczenie, że nie otrzymują przychodów w myśl przepisów podatkowych,
 • zostali skreśleni z rejestru członków samorządu zawodowego.

 Obowiązek opłacania składek członkowskich wygasa w przypadku:

 • zrzeczenia się lub orzeczenia o utracie prawa do wykonywania zawodu
 • śmierci lekarza.

Wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie pociąga za sobą skreślenia z rejestru członków samorządu zawodowego. Lekarz nadal podlega odpowiedzialności zawodowej w Polsce i musi ponosić określone obciążenia finansowe z tego tytułu. Jedyną w tym przypadku możliwością nieopłacania składek na rzecz OIL jest złożenie przez zainteresowanego pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dostarczenie dokumentu „Prawo Wykonywania Zawodu” do macierzystej Okręgowej Izby Lekarskiej. Powoduje to  skreślenie z Rejestru członków Izby Lekarskiej oraz niemożność wykonywania zawodu lekarza na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej (prawo wykonywania zawodu konieczne do rejestracji lekarza, lekarza  dentysty w UE).

Okręgowa IZBA Lekarska w Białymstoku informuje, że w celu wymiany informacji dotyczących prawidłowości przestrzegania zasad  m.in. wykonywania zawodu, w UE została powołana organizacja IMI  (International  Market Information System)  -system  wymiany informacji z innymi urzędami w UE, w tym izbami lekarskimi UE (art. 52 ustawy o Izbach Lekarskich). Członkostwo w tej organizacji, do której należą w Polsce okręgowe izby lekarskie, zobowiązuje do wymiennej informacji z innymi członkami IMI o zauważonych naruszeniach  obowiązujących zasad prawnych i etycznych zarejestrowanych podmiotów.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z księgowością Okręgowej Izby Lekarskiej .

Godziny pracy:

Księgowośćpokój 104

 • poniedziałek: 9 – 17,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30

Składkę można zapłacić:

 1. W biurze OIL w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, Kasa – pokój 104 (pon. – pt. w godz. 7.30 – 14.30)
 1. Przelewem na konto OIL 79 1240 1154 1111 0000 2148 8177, w tytule przelewu proszę podać IMIĘ I NAZWISKO LEKARZA.

Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wysokości składki członkowskiej Pdf icon

Oświadczenie o nieosiąganiu przychodów Pdf icon

Zawiadomienie o osiąganiu przychodów Pdf icon