Loading...

Struktura organizacyjna

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku jest jedną z 25 jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Jej właściwość terytorialna obejmuje w całości obszar województwa podlaskiego.

Izba podzielona jest wewnętrznie na trzy oddziały:

 • Siedziba w Białymstoku – powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, sokólski i siemiatycki.
 • Delegatura w Łomży – powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki i zambrowski.
 • Delegatura w Suwałkach – powiaty: augustowski, sejneński i suwalski.

Obszar administracyjny Izby ilustrują zamieszczone poniżej mapy:

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku wykonuje swoje zadania poprzez organy pochodzące z powszechnych wyborów członków Izby. Opis aktualnych składów osobowych organów OIL oraz ich kompetencje znajdują się w odrębnych, dedykowanych zakładkach.

Podstawowym aktem regulującym zadania i zasady działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku jest ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.). Głównym zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów lekarzy i lekarzy dentystów z obszaru województwa podlaskiego oraz nadzór nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Ponadto, art. 5 ustawy o izbach lekarskich, stanowi, że do zadań samorządu należy:

 1. ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;
 2. sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
 3. przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 5. prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 6. prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
 7. prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
 8. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 9. przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 10. opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 11. prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;
 12. opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;
 13. integrowanie środowiska lekarskiego;
 14. działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;
 15. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
 16. opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;
 17. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;
 18. udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;
 19. prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;
 20. współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;
 21. współpraca z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 6a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.
 22. współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
 23. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;
 24. wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Wg stanu na rok 2022 r. w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku zarejestrowanych jest ponad 7,2 tysięcy członków, w tym około 5,7 tys. lekarzy i 1,5 tys. lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 8 ustawy o izbach lekarskich, członkowie izby lekarskiej są obowiązani:

 1. przestrzegać zasad etyki lekarskiej;
 2. przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza;
 3. stosować się do uchwał organów izb lekarskich.

Zgodnie z art. 9 ustawy o izbach lekarskich, członkowie izb lekarskich mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do organów izb lekarskich;
 2. być informowanymi o działalności izb lekarskich;
 3. korzystać:

              a) z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego,

              b) z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza,

              c) z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,

              d) ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej.