Loading...

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym – nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.

Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.

Wg art. 23 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy. ORL może też zwołać nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy. Następuje to z własnej inicjatywy ORL, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.

Zadania okręgowego zjazdu lekarzy to w szczególności:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 2. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie jej budżetu;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego i kadencyjnego sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 4. rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 5. uchwalanie regulaminów okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej;
 6. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 7. wybór prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 8. wybór członków okręgowego sądu lekarskiego oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 9. określenie wykazu funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane

Lista Delegatów w kadencji 2018-2022

 1. Bijowska Katarzyna Halina
 2. Bołtruczuk Włodzimierz
 3. Cepowicz Dariusz
 4. Chatkowski Lech
 5. Cwalina Paweł
 6. Cylwik-Rokicka Dorota
 7. Dach Krzysztof
 8. Denysiuk Katarzyna
 9. Dmitruk Andrzej
 10. Drejer-Przekop Wiesława
 11. Dziekońska Wanda
 12. Filipkowska Ryta
 13. Grabowski Ryszard
 14. Gryko Anna Maria
 15. Gryko Jerzy
 16. Grzesiak Henryk
 17. Hackiewicz Karol Lech
 18. Hrynkiewicz Zdzisław
 19. Iwaszko Danuta
 20. Jabłońska-Strynkowska Wanda
 21. Jakubowska Anna
 22. Jakubowska Iwona Ludmiła
 23. Jakubowski Romuald
 24. Jańczuk Tomasz
 25. Jarocki Leszek Adam
 26. Kalinowska Barbara
 27. Kijak Ryszard Józef
 28. Klimiuk Tamara Elżbieta
 29. Kłoczko Janusz Stanisław
 30. Knaś Romuald Tomasz
 31. Kocięcki Marek
 32. Kopciewski Łukasz
 33. Kosidło Sławomir
 34. Kotarska Natalia Magdalena
 35. Kotik-Prystupa Maria
 36. Kozyra Magdalena
 37. Kożuszyńska-Topór Małgorzata
 38. Kuczyński Mieczysław Adam
 39. Kurasińska Alicja
 40. Kurowska-Dąbrowska Teresa
 41. Łozowska-Siemionow Justyna Zofia
 42. Majewska- Dąbrowska Hanna
 43. Makarewicz Maciej
 44. Makarowska Beata Irena
 45. Małkowska Beata Urszula
 46. Małyszko Izabela Maria
 47. Mazur Anna Agata
 48. Mazurkiewicz-Kilczewska Danuta Helena
 49. Melke Bogumiła
 50. Michaluk Włodzimierz
 51. Mielech Włodzimierz
 52. Mierzyńska-Ładny Lucyna Teresa
 53. Mikołajewska Elizabet Maria
 54. Milewski Łukasz
 55. Muklewicz Elżbieta Anna
 56. Murawko Krzysztof
 57. Nerkowska Ewelina
 58. Niczyporuk Janusz
 59. Nieścierowicz Beata Anna
 60. Niewiarowska-Paszko Romualda Teresa
 61. Nowicki Jarosław
 62. Olański Witold
 63. Ostapiuk Waldemar
 64. Pakieła Zbigniew
 65. Pawińska Małgorzata
 66. Pawluk Jerzy
 67. Perkowski Henryk
 68. Pędziński Waldemar Franciszek
 69. Piechocka Teresa Małgorzata
 70. Plewa Katarzyna
 71. Poniatowski Bogusław
 72. Poznalski Tomasz Edward
 73. Poznański Janusz Antoni
 74. Półbrat Katarzyna Izabela
 75. Raszczyk Marek Wojciech
 76. Rogowski Marek Eugeniusz
 77. Romanowski Kazimierz
 78. Rycyk Artur Krzysztof
 79. Rzewuski Ryszard
 80. Rzodkiewicz Joanna
 81. Sakowicz Marek
 82. Sawicka Stanisława
 83. Sienkiewicz Adam
 84. Sokołowska-Juźwiuk Barbara
 85. Sokół Tomasz
 86. Sosna-Pawluczuk Ałła
 87. Stasiewicz Jan Franciszek
 88. Stepczenko-Podziewska Grażyna Teresa
 89. Stokowska Wanda
 90. Suchwałko Mirosława Teresa
 91. Szadkowski Waldemar
 92. Szafrańska Maria Danuta
 93. Szczurko Jolanta
 94. Szeląg Joanna Monika
 95. Sztabiński Romuald
 96. Szuksztul Joanna
 97. Szumski Bohdan Maciej
 98. Świętochowski Marek
 99. Toczydłowska-Lasota Dorota Małgorzata
 100. Toczyłowska Zofia
 101. Tokajuk Grażyna
 102. Tomaszuk Aleftyna
 103. Tomaszuk Jagoda Zofia
 104. Topolska Małgorzata Maria
 105. Tynecki Andrzej
 106. Tynecki Wojciech Andrzej
 107. Urban Monika
 108. Wasielica Mieczysław Adam
 109. Wilczko Marcin
 110. Wojewódzka-Żelezniakowicz Marzena
 111. Woroniecki Andrzej
 112. Wróblewska Jolanta
 113. Wróblewski Stanisław
 114. Zabielska-Cieciuch Joanna
 115. Zawistowski Janusz Włodzimierz
 116. Zubrycka Agnieszka