Loading...

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

  1. Przewodniczący OKR – dr n. med. Kuczyński Mieczysław Adam
  2. dr n. med. – Karpiuk Ewa
  3. lek. Kisiel Stanisław
  4. lek. Sawicka Stanisława
  5. lek. Strynkowska Izabela

Zadania i zasady działania Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowa Komisja Rewizyjna w Białymstoku zgodnie z art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) jest organem ustawowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Na podstawie art. 29 ust. 2 w/w ustawy do jej zadań należy:

  1. kontrolowanie działalności finansowej i gospodarczej izby;
  2. przedstawianie sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;
  3. przedstawianie okręgowemu zjazdowi lekarzy opinii dotyczącej sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.