Loading...

Okręgowa Komisja Wyborcza

Skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

  1. lek. dent. Bijowska Katarzyna Halina – Przewodnicząca OKW
  2. lek. dent. Makarowska Beata Irena
  3. lek. Małkowska Beata Urszula
  4. lek. dent. Nieścierowicz Beata Anna
  5. dr hab. n. med. Wojewódzka – Żelezniakowicz Marzena

Zadania i zasady działania Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowa Komisja Wyborcza w Białymstoku zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) jest specjalną, stałą komisją, powoływaną przez Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w celu organizacji i przeprowadzania wyborów, jak również ogłaszania ich wyników oraz przeprowadzania procedur odwoływania organów bądź ich członków. Członkowie Komisji powoływani są na okres kadencji.

Podstawowym zadaniem OKW jest czuwanie nad prawidłowym przeprowadzaniem wyborów i odwoływaniem organów i członków organów izb lekarskich oraz stanowisk funkcyjnych w organach izb lekarskich – w trybie określonym w Regulaminie wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, który stanowi załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.

Wyniki wyborów oraz informacje o uzyskaniu, zawieszeniu bądź wygaśnięciu mandatu Okręgowa Komisja Wyborcza ogłasza w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku oraz Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku.