Loading...

Okręgowa Rada Lekarska

Zgodnie z art. 25 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

  1. przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
  2. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
  3. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11 ustawy o izbach lekarskich,
  4. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
  5. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
  6. składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
  7. prowadzi bieżące sprawy izby,
  8. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską

.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – lek. Henryk Grzesiak

Zgodnie z art. 24 ustawy o izbach lekarskich okręgowy zjazd lekarzy dokonuje wyboru prezesa okręgowej rady lekarskiej. Prezes wg art. 26 wchodzi w skład prezydium okręgowej rady lekarskiej.

Skład Okręgowej Rady Lekarskiej w kadencji 2018-2022

 1. Grzesiak Henryk
 2. Cepowicz Dariusz
 3. Drejer – Przekop Wiesława
 4. Filipkowska Ryta
 5. Gryko Jerzy
 6. Hrynkiewicz Zdzisław
 7. Jakubowski Romuald
 8. Kijak Ryszard Józef
 9. Klimiuk Tamara Elżbieta
 10. Kłoczko Janusz Stanisław
 11. Kopciewski Łukasz
 12. Kosidło Sławomir
 13. Makarewicz Maciej
 14. Małyszko Izabela Maria
 15. Mierzyńska-Ładny Lucyna Teresa
 16. Olański Witold
 17. Pędziński Waldemar Franciszek
 18. Plewa Katarzyna
 19. Poznalski Tomasz Edward
 20. Poznański Janusz Antoni
 21. Romanowski Kazimierz
 22. Sienkiewicz Adam
 23. Sosna – Pawluczuk Ałła
 24. Stasiewicz Jan Franciszek
 25. Szadkowski Waldemar
 26. Szczurko Jolanta
 27. Szumski Bohdan
 28. Tokajuk Grażyna
 29. Tynecki Andrzej
 30. Zawistowski Janusz Włodzimierz