Loading...

Okręgowa Rada Lekarska

Skład osobowy Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku IX Kadencji (2022-2026)

Prezydium ORL

1.  Prezes ORL – dr n. med. Henryk Grzesiak

2.  I Wiceprezes ORL – lek. dent. Szczurko Jolanta

3.  Wiceprezes ORL – lek. Chatkowski Lech

4.  Wiceprezes ORL – lek. Klimiuk Tamara Elżbieta

5.  Wiceprezes ORL – lek. Makarewicz Maciej

6.  Sekretarz ORL – dr n. med. Knaś Romuald Tomasz

7.  Zastępca Sekretarza ORL – lek. Sot – Muszyńska Natalia

8.  Skarbnik ORL – lek. dent. Mierzyńska – Ładny Lucyna Teresa

9.  Członek Prezydium ORL – lek. Filipkowska Ryta

10.  Członek Prezydium ORL – prof. dr hab. n. med. Kłoczko Janusz Stanisław

    11.  lek. Boruch Adam

    12.  dr n. med. Cepowicz Dariusz

    13.  dr n. med. Daniszewska Irena

    14.  lek. Fiedorczuk Piotr

    15.  lek. Janczarski Tomasz

    16.  lek. Kijak Ryszard Józef

    17.  lek. Konon Krzysztof Jakub

    18.  lek. Małyszko Izabela Maria

    19.  lek. Matejczuk Justyna Katarzyna

    20.  lek. Pecuszok Paweł Mirosław

    21.  dr n. med. Pędziński Waldemar Franciszek

    22.  lek. dent. Poznalski Tomasz Edward

    23.  dr n. med. Poznański Janusz

    24.  dr n. med. Romanowski Kazimierz

    25.  lek. Songin Renata

    26.  lek. Stawicki Maciej Konrad

    27.  dr n. med. Tokajuk Grażyna

    28.  lek. Tynecki Andrzej

    29.  lek. Zaremba Edmund

    30.  lek. Zawistowski Janusz Włodzimierz

Zadania i zasady działania Okręgowej Rady Lekarskiej

Okręgowa Rada Lekarska w Białymstoku zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) jest organem ustawowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Na podstawie art. 25 cyt. ustawy ORL kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

 1. sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;
 2. upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
 3. reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
 4. wykonuje zadania samorządu lekarskiego (określone w art. 5 pkt 3, 4, 6–14 i 17–24 cyt. ustawy);
 5. udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3 cyt. ustawy;
 6. składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;
 7. zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
 8. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
 9. ustala liczbę członków prezydium;
 10. prowadzi bieżące sprawy izby;
 11. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
 12. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
 13. prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 14. prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;
 15. prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
 16. wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
 17. prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.

Okręgową Radę Lekarską stanowią Prezes oraz członkowie wybrani przez okręgowy zjazd lekarzy. Pomiędzy posiedzeniami ORL, w imieniu rady działa Prezydium ORL, w skład którego wchodzi prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków: wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz dodatkowi członkowie.

W celu doradztwa Okręgowa Rada Lekarska w Białystoku powołuje komisje stałe i komisje lub zespoły problemowe na zasadach określonych w Regulaminie powoływania i działania komisji ORL.