Loading...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy IX Kadencji (2022-2026)

 1. OROZ – dr n. med. Małgorzata Topolska
 2. I Zastępca OROZ – lek. dent. Bijowska Katarzyna Halina
 3. II Zastępca OROZ – dr n. med. Wojtkowska Małgorzata
 4. lek. Adamczyk – Przychodzeń Anna
 5. dr n. med. Bielaczyc Adam Robert
 6. lek. Chlebińska Bożenna
 7. dr n. med. Dmitruk Andrzej
 8. lek. dent. Ejsymont Joanna Barbara
 9. prof. dr hab. n. med. Gołębiewska Maria
 10. lek. Kalinowska Barbara
 11. lek. Konstantynowicz Maria Zofia
 12. lek. Kulpa Hanna Ewa
 13. lek. Łozowska – Siemionów Justyna Zofia
 14. lek. Maciorowska Krystyna
 15. lek. Małkowska Beata Urszula
 16. lek. dent. Mikołajewska Elizabet Maria
 17. dr n. med. Muklewicz Elżbieta Anna
 18. lek. dent. Nieścierowicz Beata Anna
 19. lek. Ostapiuk Waldemar
 20. lek. dent. Pakieła Zbigniew
 21. lek. dent. Popławska Mirosława Irena
 22. lek. Rutka Marcin
 23. lek. dent. Rzewuski Ryszard
 24. lek. Woińska Marzanna Ewa
 25. lek. Zabielska – Cieciuch Joanna
 26. lek. Zalewska – Szajda Beata
 27. lek. dent. Zawinowski Zbigniew

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Adres siedziby:

ul. Świętojańska 7 pok. 103

15-082 Białystok

tel. 85 732 19 35 tonowo 3

e-mail: oroz.bialystok@hipokrates.org

 

Godziny urzędowania Rzecznika: każdy czwartek, godz. 10.00-13.00. W sprawach pilnych proszę kontaktować się codziennie.

Pracownicy Biura OROZ

 Zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i inne pisma procesowe można składać osobiście w Biurze OROZ lub listownie.

Skarga powinna zawierać: dane osoby skarżące/pokrzywdzonej (imię nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu), data i miejsce przewinienia zawodowego, zwięzły opis czynu, dane lekarza, dane świadka, odręczny podpis.

Przeglądnie akt po uprzednim uzyskaniu zgody OROZ  i uzgodnieniu terminu.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 

 • Nie prowadzi korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz w drodze mailowej. Pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy wniesione w postaci elektronicznej nie wywołują skutków prawnych i pozostają bez biegu;
 • Nie prowadzi porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy;
 • Nie prowadzi telefonicznej informacji o toku postępowania, ani o zakresie prowadzonych czynności /zasada poufności postępowania przez OROZ;

Zadania i zasady działania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Białymstoku zgodnie z art. 21 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) jest organem ustawowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Na podstawie art. 31 cyt. ustawy do jego zadań należy:

 1. wykonywanie czynności sprawdzających i prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 2. sprawowanie funkcji oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. składanie okręgowemu zjazdowi lekarzy rocznych i kadencyjnych sprawozdań z działalności.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) – niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza oraz z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Podstawowymi przepisami w postępowaniu przed OROZ  jest wyżej cytowana ustawa o izbach lekarskich, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie przepisy kodeksu postępowania karnego.

OROZ  może prowadzić postępowanie dowodowe na wniosek stron lub z urzędu. Postępowanie może zakończyć się przedstawieniem lekarzowi zarzutu/ów i skierowaniem sprawy (wniosek o ukaranie) do Okręgowego Sądu Lekarskiego, umorzeniem postępowania, odmową wszczęcia postępowania lub zakończeniem w inny sposób np. przekazaniem organowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Zażalenie – Na wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia, które wnosi się do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku za pośrednictwem OROZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

Przedawnienie – Zgodnie z art. 64 cytowanej ustawy  nie można wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 • nie jest organem właściwym do ścigania przestępstw,
 • nie rozpatruje roszczeń cywilnoprawnych,
 • nie rozpatruje skarg złożonych na opinie sądowe wydawane w ramach postępowania przed Sądem Powszechnym/Prokuraturą,
 • nie rozpatruje skarg na decyzje wydawane przez organy rentowe,
 • nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ.