Loading...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Cele i zadania

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ)– zgodnie z art. 21 pkt. 5 ustawy z dn. 02 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U.2015 poz.651) – niezależny, posiadający osobowość prawną, organ Okręgowej Izby Lekarskiej prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza oraz z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Podstawowymi przepisami w postępowaniu przed OROZ  jest wyżej cytowana ustawa o izbach lekarskich, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie przepisy kodeksu postępowania karnego.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy:

 1. Wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 (nie dotyczy organów OIL z wyłączeniem delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy);
 2. Sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 3. Składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 4. Działa przy pomocy swoich Zastępców;
 5. Posiada własne Biuro do wykonywania czynności  prawno-administracyjnych.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  może prowadzić postępowanie dowodowe na wniosek stron lub z urzędu. Postępowanie może zakończyć się przedstawieniem lekarzowi zarzutu/ów i skierowaniem sprawy (wniosek o ukaranie) do Okręgowego Sądu Lekarskiego, umorzeniem postępowania , odmową wszczęcia postępowania lub zakończeniem w inny sposób np. przekazaniem organowi właściwemu do rozpoznania sprawy.

Zażalenie – Na wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania oraz postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia zażalenia, które wnosi się do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Białymstoku za pośrednictwem OROZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

Przedawnienie – Zgodnie z art. 64 cytowanej ustawy  nie można wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 • nie jest organem właściwym do ścigania przestępstw,
 • nie rozpatruje roszczeń cywilnoprawnych,
 • nie rozpatruje skarg złożonych na opinie sądowe wydawane w ramach postępowania przed Sądem Powszechnym/Prokuraturą,
 • nie rozpatruje skarg na decyzje wydawane przez organy rentowe,
 • nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ,

Skład kadencji (2018-2022)

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – dr n. med. Romuald Tomasz Knaś

I Zastępca  –  dr n. med. Małgorzata Maria Topolska

II Zastępca  – lek. dent. Ryszard Rzewuski

 1. lek. Anna Adamczyk-Przychodzeń
 2. dr n. med. Adam Robert Bielaczyc
 3. lek. dent. Katarzyna Halina Bijowska
 4. lek. Bożena Chlebińska
 5. dr n. med. Marta Daniluk-Truszkowska
 6. dr n. med. Andrzej Dmitruk
 7. lek. dent. Joanna Barbara Ejsymont
 8. lek. Ireneusz Krzysztof Gnojnicki
 9. prof. dr. hab. n. med. Maria Gołębiewska
 10. lek. Tamara Góralewska-Paszkiewicz
 11. dr n. med. Anna Maria Gryko
 12. lek. Barbara Kalinowska
 13. lek. Hanna Ewa Kulpa
 14. lek. Justyna Zofia Łozowska-Siemionow
 15. lek. Beata Urszula Małkowska
 16. dr n. med. Elżbieta Anna Muklewicz
 17. lek. dent. Beata Anna Nieścierowicz
 18. lek. Waldemar Ostapiuk
 19. lek. dent. Zbigniew Pakieła
 20. lek. dent. Mirosława Irena Popławska
 21. dr n. med. Elżbieta Rajkowska-Franke
 22. lek. Stanisława Sawicka
 23. lek. dent. Dariusz Urban
 24. dr n. med. Mieczysław Adam Wasielica
 25. dr n. med. Małgorzata Wojtkowska
 26. lek. Joanna Zabielska-Cieciuch

BIURO

starszy inspektor mgr Agnieszka Zdanuczyk

tel. 690 336 536

e-mail: a.zdanuczyk@hipokrates.org

 

Kontakt:  

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

ul. Świętojańska 7, pok. 103

15-082 Białystok

tel:   85 732 19 35 wew. 105

 

Godziny otwarcia:  Poniedziałek        09.30-16.30

                                 Wtorek-Piątek      08.30-15.30  

 

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i inne pisma procesowe można składać osobiście w Biurze OROZ lub listownie.

Skarga powinna zawierać: dane osoby skarżące/pokrzywdzonej (imię nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu), data i miejsce przewinienia zawodowego, zwięzły opis czynu, dane lekarza, dane świadka, odręczny podpis.

Przeglądnie akt po uprzednim uzyskaniu zgody OROZ  i uzgodnieniu terminu.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: 

 • Nie prowadzi korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz w drodze mailowej. Pisma obejmujące wnioski i oświadczenia stron postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy wniesione w postaci elektronicznej nie wywołują skutków prawnych i pozostają bez biegu;
 • Nie prowadzi porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy;
 • Nie prowadzi telefonicznej informacji o toku postępowania, ani o zakresie prowadzonych czynności /zasada poufności postępowania przez OROZ;