Loading...

Okręgowy Zjazd Lekarzy

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji (2022-2026)

 1. Adamczyk – Przychodzeń Anna
 2. Aksiucik Anatol
 3. Aleksiejuk Justyna
 4. Backiel Jakub
 5. Bartel – Bujnowska Teresa
 6. Bartosiak Joanna
 7. Bielonko Magdalena Małgorzata
 8. Bijowska Katarzyna
 9. Borowik Helena
 10. Boruch Adam
 11. Cepowicz Dariusz
 12. Chatkowski Lech
 13. Dach Krzysztof
 14. Daniluk Damian
 15. Daniszewska Irena
 16. Dębek Wojciech
 17. Dmitruk Andrzej
 18. Drejer – Przekop Wiesława
 19. Fiedorczuk Piotr
 20. Filimoniuk – Pagór Marta
 21. Filipczuk – Masłowiecka Jadwiga
 22. Filipkowska Ryta
 23. Grabarczyk Kamil
 24. Grabarczyk Magdalena
 25. Gryko Anna
 26. Gryko Jerzy
 27. Grzesiak Henryk
 28. Hołownia Katarzyna Stella
 29. Hrynkiewicz Zdzisław
 30. Jabłońska – Strynkowska Wanda
 31. Jakubowski Romuald
 32. Janczarski Tomasz
 33. Janke Agnieszka
 34. Jurkowska Grażyna
 35. Kalinowska Barbara
 36. Kania Tomasz
 37. Karpiuk Ewa
 38. Karpiuk Maria
 39. Kijak Ryszard
 40. Kisiel Stanisław
 41. Klepacka – Purta Anna
 42. Klimiuk Tamara
 43. Knaś Romuald
 44. Konon Krzysztof Jakub
 45. Konstantynowicz Jerzy Wiktor
 46. Krasuska Joanna
 47. Król – Konon Katarzyna
 48. Kubiś Adrian
 49. Kuczyński Mieczysław
 50. Kulpa Hanna Ewa
 51. Kułakowska Alina
 52. Kurasińska Alicja
 53. Łozowska – Siemionow Justyna Zofia
 54. Maciorkowska Elżbieta
 55. Makarewicz Maciej
 56. Makarowska Beata Irena
 57. Małkowska Beata
 58. Małyszko Izabela
 59. Matejczuk Justyna Katarzyna
 60. Mazur Anna
 61. Melke Bogumiła
 62. Mieczkowska Milena
 63. Mierzyńska – Ładny Lucyna
 64. Mikołajewska Elizabet
 65. Muklewicz Elżbieta
 66. Myszko Marcin
 67. Nieścierowicz Beata
 68. Nowosielska Magdalena
 69. Olański Witold
 70. Olszewska – Bejenka Anna Marzena
 71. Ostapiuk Waldemar
 72. Pakieła Zbigniew
 73. Pawińska Małgorzata
 74. Pawlak Edyta
 75. Pecuszok Paweł
 76. Pędziński Waldemar
 77. Pieśniak Katarzyna
 78. Poniatowski Bogusław
 79. Poznalski Tomasz
 80. Poznański Janusz
 81. Półbrat Katarzyna
 82. Prusaczyk Kamil
 83. Rębacz Damian
 84. Rogowski Marek
 85. Romanowski Kazimierz
 86. Rzewuski Ryszard
 87. Rzodkiewicz Joanna
 88. Sawicka Stanisława
 89. Sielatycki Piotr
 90. Sobczyński Paweł
 91. Sokołowska Paulina
 92. Sokół Tomasz
 93. Songin Renata
 94. Sot – Muszyńska Natalia
 95. Stankiewicz Irena
 96. Stawicki Maciej
 97. Stokowska Wanda
 98. Strynkowska Izabela
 99. Suchwałko Mirosława Teresa
 100. Szczurko Jolanta
 101. Szeląg Joanna
 102. Szuksztul Joanna
 103. Ślesicki Błażej
 104. Toczydłowska – Lasota Dorota Małgorzata
 105. Tokajuk Grażyna
 106. Tomaszuk Marta
 107. Topolska Małgorzata Maria
 108. Trętowska Justyna
 109. Tynecki Andrzej
 110. Tynecki Wojciech
 111. Urban Łukasz
 112. Wilczko Marcin
 113. Woińska Marzanna
 114. Wojewódzka – Żelezniakowicz Marzena
 115. Wojtkowska Małgorzata
 116. Zabielska – Cieciuch Joanna
 117. Zajączkowska Marta
 118. Zaremba Edmund
 119. Zawistowski Janusz
 120. Zawrotny Łukasz
 121. Zonenberg Mateusz
 122. Zubrycka Agnieszka

Zadania i zasady działania Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) jest organem ustawowym Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. Na podstawie art. 24 cyt. ustawy do jego zadań należy:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach objętych zakresem działania izby;
 1. ustalanie zasad gospodarki finansowej izby oraz uchwalanie jej budżetu;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego i kadencyjnego sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;
 3. rozpatrywanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;
 4. uchwalanie regulaminów okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej;
 5. ustalanie liczby członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;
 6. wybór prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;
 7. wybór członków okręgowego sądu lekarskiego oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
 8. określenie wykazu funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

Okręgowy Zjazd Lekarzy jest najważniejszym organem decyzyjnym okręgowej izby lekarskiej. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym – nie będący delegatami – ustępujący członkowie organów okręgowej izby lekarskiej.

Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów. Mandat delegata trwa 4 lata. Do jego obowiązków należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.

Wg art. 23 ustawy o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska zwołuje okręgowy zjazd lekarzy co roku, jednak w uzasadnionych przypadkach ORL może zwoływać nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy częściej. Następuje to z własnej inicjatywy ORL, na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.