Loading...

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów wynikające z zawarcia umowy o przetwarzanie swoich danych z portalami publikującymi te dane i prowadzącymi system oceny placówek medycznych przez pacjentów - 2020-11-09

STANOWISKO Nr 10/20/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów wynikających z zawarcia umowy o przetwarzanie danych swoich, swojej praktyki lub podmiotu leczniczego z portalami publikującymi te dane i prowadzącymi system oceny placówek medycznych przez pacjentów
Mając na względzie ustawowy obowiązek reprezentowania osób wykonujących zawody lekarza i lekarza dentysty oraz sprawowania pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty przez członków samorządu, wynikający z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, a także obowiązek dbałości o przestrzeganie praw lekarzy i lekarzy dentystów do ochrony ich danych osobowych oraz ochrony dóbr osobistych, respektowania podstawowych wolności i praw osób ocenianych, w tym walkę z hejtem (przeważnie anonimowym) na portalach oceniających pracę lekarzy, w celu ustalenia przejrzystości zasad działania lekarzy i lekarzy dentystów wynikających z zawarcia umów o przetwarzanie danych swoich, swojej praktyki lub podmiotu leczniczego z portalami publikującym te dane i prowadzących system oceny placówek medycznych przez pacjentów oraz zwrócenia uwagi na odpowiedzialność lekarzy i lekarzy dentystów wynikającą z tych działań, Naczelna Rada Lekarska wyraża stanowisko, iż:
1) Zawarcie umowy z portalem oceniającym pracę lekarzy/lekarzy dentystów jest świadomą czynnością lekarza/lekarza dentysty;

2) Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych ponosi odpowiedzialność za treść i formę informacji widniejących na jego profilu, w tym za ich zgodność z zasadami etyki zawodu i przepisami prawa;

3) Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych nie może zasłaniać się faktem, że nie ma wpływu na format profilu w portalu publikującym te dane; w szczególności, lekarz ponosi odpowiedzialność za jasną i przejrzyście uwidocznioną informację o swoich kompetencjach; lekarz nie może zamieszczać na swoim profilu informacji sugerującej posiadanie specjalizacji innej niż faktycznie posiadana, nawet wówczas, gdy dostępne techniczne opcje wyboru na to nie pozwalają (dotyczy to również stopni i tytułów naukowych);

4) Lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z portalem umowę o przetwarzanie danych nie może akceptować lub ustalać z portalem zamieszczania innych informacji, sugerujących posiadanie np. szczególnego statusu „eksperckiego” w wykonywanej działalności leczniczej;

5) Treść i forma opisów edytowanych przez lekarza/lekarza dentystę zlecającego prowadzenie profilu nie może nosić znamion reklamy działalności leczniczej oraz musi spełniać normy wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej;

6) Dyskusja z pacjentami prowadzona w ramach profilu lekarza/lekarza dentysty jeśli dotyczy procesu leczenia – musi przebiegać z zachowaniem tajemnicy lekarskiej;

7) Samorząd lekarski wielokrotnie prezentował zastrzeżenia do funkcjonowania systemu opiniowania pracy lekarzy/lekarzy dentystów przez pacjentów w ramach otwartej dyskusji na forum internetowym. Wartość wpisów na
portalach internetowych, mimo, że sama w sobie może być dyskusyjna, nie oznacza przyzwolenia środowiska lekarskiego na działania dodatkowo zafałszowujące ich treść i liczbę. Niedopuszczalne jest zatem branie udziału
w jakichkolwiek działaniach zmieniających ich treść, proporcje wpisów pozytywnych i negatywnych na własnym profilu, a działania takie wobec innych profili są wprost czynem niegodnym lekarza. Jedynym wyjątkiem są
sytuacje przewidziane w regulaminach tych portali, polegające na moderowaniu wpisów nieprawdziwych, obraźliwych lub niepochodzących od osób, którym udzielono faktycznie świadczenia;

8) Lekarz/lekarz dentysta, który nie chce, aby jego dane były przetwarzane przez portale publikujące te dane i prowadzące system oceny placówek medycznych przez pacjentów może zrealizować prawo do bycia zapomnianym
w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Przykładowa treść wniosku o usunięcie danych stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego Stanowiska. Naczelna Rada Lekarska uważa, że w przestrzeni publicznej może mieć miejsce tylko rzetelne recenzowanie pracy lekarza i lekarza dentysty. Jeżeli do nierzetelnego przekazu informacji przyczyni się lekarz/lekarz dentysta ponosi on odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania.

Pdf icon– oryginał stanowiska wraz ze wzorcem wniosku lekarza/lekarza dentysty do administratora danych portalu o zaprzestanie przetwarzania danych