Loading...

Pismo Prezesa ORL do Wojewody Podlaskiego w sprawie problemów z zawiadomieniami o zawieszeniu przyjmowania pacjentów - 2020-04-23

W związku z docierającymi do członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku  informacjami o powiadamianiu lekarzy o braku możliwości zawieszenia działalności leczniczej w ślad za składanymi przez nich zawiadomieniami o zawieszeniu przyjmowania pacjentów – w imieniu środowiska lekarskiego w Białymstoku czuję się zobowiązany do wskazania, iż zawieszenie przyjmowania pacjentów nie może być w żadnym stopniu utożsamiane z zawieszeniem działalności leczniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654, z późn. zm.).

Przypominam, iż wskazane podmioty lecznicze w dalszym ciągu udzielają świadczeń zdrowotnych, m.in. przez tzw. teleporady i konsultacje za pomocą systemów teleinformatycznych, jak również wystawiają e-zwolnienia. Pacjenci zachowują również pełny dostęp do dokumentacji medycznej.

Celem zawiadomienia nie jest informacja o zawieszeniu działalności leczniczej, natomiast wskazanie na zmianę systemu pracy na tryb zdalny oraz zawieszenie przyjmowania pacjentów fizycznie w gabinetach ze względów bezpieczeństwa. Takie postępowanie uzasadnione jest  ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, wyjątkową dynamiką rozprzestrzeniania się zakażenia wirusem COVID-19, szczególnym narażeniem rozprzestrzeniania się zakażeń przenoszonych drogą kropelkową poprzez zabiegi stomatologiczne oraz brakiem dostatecznych środków ochrony indywidualnej we wskazanych podmiotach leczniczych

Podkreślić również należy, iż wskazane w piśmie PS-III.960.173.2020.KB wytyczne Naczelnej Izby Lekarskiej dotyczące postępowania z pacjentem w czasie COVID-19, nie tylko uwzględniają takie prawo ale wręcz rekomendują zawieszenie przyjęć planowych w trosce o ochronę zdrowia publicznego.

Z poważaniem,

Dr n. med. Henryk Grzesiak

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku

Pdf icon– oryginał pisma z dnia 23.04.2020