Loading...

Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki - 02.12.2019

W związku z realizacją przez Naczelną Izbę Lekarską, projektu szkoleniowego „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kursów doskonalących z zakresu wczesnej diagnostyki i leczenia chorób:

  • układu krążenia,
  • chorób nowotworowych,
  • chorób i zaburzeń psychicznych,
  • chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  • chorób układu oddechowego

Dodatkowo każdy z kursów jest wzbogacony o moduł warsztatowy – kurs doskonalący w zakresie podniesienia jakości komunikacji w relacji lekarzy rodzinnych z lekarzami specjalistami.
Program kursów został przygotowany zgodnie z opracowanymi w ramach projektu wytycznymi i standardami postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki zgodne z zasadami Evidence Based Medicine.
Uczestnicy szkoleń zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonywania badań diagnostycznych i prowadzenia leczenia, w tym w szczególności do wykonywania badań określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, niezbędnych w profilaktyce.

Szkolenia prowadzone są na terenie całej Polski (Zakopane, Wisła, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Kraków).

Lekarze i lekarze dentyści otrzymują pakiet następujących korzyści:

  • Niewielkie grupy uczestników – stwarzające komfortowe warunki pracy grupowej;
  • Niezwykle interesujące połączenie kursu z zakresu zagadnień medycznych i kompetencji miękkich dodatkowo wzbogacone o materiały zgromadzone na platformie e-learningowej (dostęp do fachowej dokumentacji w dowolnym miejscu i czasie);
  • Każdy z uczestników otrzyma podręcznik wytycznych w zależności od tematyki wybranego szkolenia (nowotwory głowy i szyi lub zaburzeń psychicznych, a także ciekawe materiały szkoleniowe);
  • Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a także noclegi dla uczestników – na zasadach określonych w regulaminie szkolenia.

Informacje o projekcie znajdują się na stronie www.wytvczne.org (zakładka Aktualności).

Pracownicy Biura Projektu chętnie odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania:

e-mail: wytyczne@hipokrates.org

tel. 22 559 13 43 lub 22 559 13 44 lub 22 559 13 10.