Loading...

Podsumowanie działalności Komisji Stomatologicznej w 2023 roku - 2024-01-10

Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej ORL w 2023 roku

W roku sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Komisji Stomatologicznej, w tym jedno wyjazdowe, podczas Podlaskich Spotkań Stomatologicznych w Augustowie. Między posiedzeniami Komisji Stomatologicznej pracowało prezydium Komisji.

Komisja Stomatologiczna zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi stomatologii, omawianiem i rozwiązywaniem wielu problemów dotyczących stomatologów, w tym m.in.:

 • przedstawiono uwagi i zastrzeżenia do projektu:
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
  • Ustawy o niektórych zawodach medycznych;
  • Zarządzenia Prezesa NFZ leczenie stomatologiczne z dn. 12.07.2023 r.
 • zwrócono się do Komisji Stomatologicznej NRL o pilne podjęcie działań mających na celu ujednolicenie stanowisk ZUS w sprawie możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz preferencyjnych składek ZUS dla lekarzy dentystów zakładających działalność gospodarczą, jak również o podjęcie działań w celu wprowadzenia dodatku do emerytury dla lekarzy dentystów ze względu na pracę
  w warunkach szkodliwych;
 • wystosowano pismo i podjęto rozmowy z POW NFZ nt. niewypłacenia należności z Funduszu Medycznego za świadczenia medyczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. dla świadczeniodawców zakontraktowanych w województwie podlaskim
 • wystosowano następujące apele:
  • do lekarzy dentystów, poruszający zagadnienia podawania rzeczywistych danych lekarzy do wiadomości publicznej i konieczności przestrzegania Kodeksu Etyki Lekarskiej
  • do centrali NFZ o wcześniejsze wypłacenie zakontraktowanym podmiotom nadwykonań za I kw. 2023 r. oraz przywrócenie wartości punktowej pierwotnie zakontraktowanych umów we wszystkich zakresach stomatologicznych

Z inicjatywy Komisji odbyły się następujące wydarzenia:

 • w dniu 16.02.2023r. Przewodnicząca Komisji złożyła wizytę w mobilnym gabinecie stomatologicznym   Dentobusie;
 • w dniach 22-24.06.2023 współorganizowano konferencję stomatologiczną Podlaskie Spotkania Stomatologiczne w Augustowie;
 • w dniu 5.10.2023r. w siedzibie OIL odbyło się uroczyste wręczenie Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty;
 • zorganizowano bezpłatne szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta i na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu „S”.

W ciągu całego roku 2023 Komisja Stomatologiczna ORL w Białymstoku prowadziła stałą współpracę z NRL, a jej przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach w Warszawie oraz czynnie brali udział w konferencjach organizowanych przez środowisko lekarskie, reprezentując naszą Izbę. W ramach witryny internetowej OIL, poprzez Aktualności Stomatologiczne, Komisja systematycznie zamieszczała ważne komunikaty, zmiany w przepisach i inne informacje istotne z punktu widzenia stomatologów.

Dziękuję za współpracę koleżankom i kolegom z Komisji, składam serdeczne podziękowania za kompetentną obsługę Komisji Panu Grzegorzowi Żyle.

Przewodnicząca
Komisji Stomatologicznej ORL w Białymstoku
lek. dent. Jolanta Szczurko