Loading...

Polityka Prywatności

Kilka słów o ochronie prywatności

Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku podchodzi szczególnie priorytetowo do kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych osobowych.

W celu zapewnienia jak największej transparentności procesu przetwarzania Państwa danych osobowych, poniżej zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy Państwu najważniejsze informacje związane ze stosowanymi zasadami zapewnienia prywatności.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok, tel. +48 85 732 19 35, fax +48 85 732 71  72, e-mail: bialystok@hipokrates.org. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty iod@neasystem.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 • w celu realizacji umowy oraz kontaktu związanego z realizacją umowy, w celu organizacji i realizacji szkoleń (art. 6 ust. 1 b RODO).
 • w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w szczególności:
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;
 • prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;
 • przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 • opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;
 • prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza i inne;
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku. (art. 6 ust. 1 f RODO), polegającego na udzieleniu odpowiedzi na Państwa pytania.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisu prawa, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi pocztowe, podmioty z którym Okręgowa Izba Lekarska zawarła umowę powierzenia.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwizacji akt postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, a także przechowywania dokumentów w celach księgowych i rachunkowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale może być konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zrealizowanie usług przez Izbę Lekarską i na rzecz Izby Lekarskiej. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w części w jakiej wynika z mocy przepisu prawa tj. m.in. z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawy o izbach lekarskich i innych może być obligatoryjne.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Dotyczące Państwa dane osobowe, zebrane w powyżej określonych celach, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Polityka prywatności i cookies Serwisu Internetowego oilbialystok.pl

I. Serwis

Niniejsza Polityka prywatności i cookies dotyczy Serwisu Internetowego oilbialystok.pl („Polityka prywatności”) Definicje pisane wielką literą zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce prywatności.

II. Administrator

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób korzystających z Serwisu („Usługobiorcy”) jest Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku, ul. Świętojańska 7, 15-082 Białystok, tel. +48 85 732 19 35, fax +48 85 732 71  72, e-mail: bialystok@hipokrates.org. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty iod@neasystem.pl.

III. Cel i zakres przetwarzania danych

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku w celu:

 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk;
 • udzielania odpowiedzi na nadesłane zapytania za pośrednictwem Sewisu.

Usługobiorca ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Usługobiorca też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku, w którym przetwarzamy dane Usługobiorcy na podstawie zgody, Usługobiorca zawsze ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Usługobiorcy sprzed wycofania zgody.

Dane możemy przetwarzać także gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku lub strony trzeciej.

Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych Usługobiorca może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w Serwisie do czasu usunięcia konta Usługobiorcy.

IV. Dane, które przetwarzamy

W związku z korzystaniem z Serwisu przetwarzamy dane osobowe, które mogą być podane przez Usługobiorcę z wykorzystaniem formularzy dostępnych w serwisie (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania).

Przetwarzamy również Login i Hasło w Serwisie.

W chwili połączenia się przez Usługobiorcę z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Usługobiorcy, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:

 • czas nadejścia zapytania;
 • czas wysłania odpowiedzi;
 • nazwa stacji Usługobiorcy;
 • informacje o przeglądarce internetowej Usługobiorcy, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, jeżeli wejście do Serwisu nastąpiło przez to odesłanie.

Podanie danych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy mogą być:

 • dostawcy usług IT (hosting danych, utrzymanie Serwisu),
 • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

VI. Cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy, są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie) wykorzystywanym do odwiedzenia danej strony internetowej.

Informacje zawarte w cookies składają się z szeregu liter i cyfr i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. w momencie dokonywania autoryzacji podczas logowania do konta klienta, podtrzymania sesji.

Pliki cookie dzielą się na:

 • stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu usunięcia ich przez użytkownika bądź do z góry określonego przez nas czasu;
 • sesyjne (tymczasowe) – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do momentu jej wyłączenia, bądź wyjścia ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone;
 • analityczne (tzw. third party cookies) – umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu. “Analityczne cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookie dla niektórych przeglądarek: