Loading...

Praca dla lekarza – PZON w Wysokiem Mazowieckiem - 2023-09-11

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza nabór na stanowisko lekarza orzecznika w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny z tytułem specjalisty: lekarz medycyny rodzinnej, lekarz medycyny pracy, kardiolog, onkolog, okulista, specjalista chorób wewnętrznych, chirurg, neurolog, psychiatra, ortopeda, reumatolog, endokrynolog, gastrolog, alergolog, laryngolog, pulmonolog, urolog, nefrolog, hematolog, dermatolog, ginekolog, specjalista chorób zakaźnych, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej i inne)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. wstępna weryfikacja złożonej wraz z wnioskiem dokumentacji medycznej oraz konieczności jej uzupełnienia o badania potwierdzające rozpoznana chorobę zasadniczą,
 2. udział w posiedzeniach składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem, przeprowadzenie badania lekarskiego, wywiadu oraz wypełnienie oceny stanu zdrowia osoby orzekanej – w trakcie posiedzenia składu orzekającego, za pośrednictwem systemu elektronicznego,
 3. wydawanie na podstawie obowiązujących przepisów: orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Praca: w ramach umowy cywilno-prawnej.

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. kserokopie dokumentów wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:
 • dyplom ukończenia studiów medycznych,
 • dokument uprawniający do wykonywania zawodu lekarza,
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu specjalisty lub specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z dziadzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 • doświadczenie zawodowe, staż pracy.
  1. odręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą:
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, oraz
 • „Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.

Szczegółowy zakres kryteriów kwalifikacyjnych, jak i szczegółowy zakres obowiązków członka Zespołu znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857).

Miejsce składania dokumentów (za pośrednictwem poczty lub osobiście):

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1, 18-200 Wysokie Mazowieckie, z dopiskiem „Nabór na członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem”.

Nabór ciągły.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod telefonem: tel. 86 306 72 08 lub 502 153 040.