Loading...

Przedłużenie okresu rozliczeniowego - 2021-05-26

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie placówki, które w 2020 roku:

  • korzystały z mechanizmu zapłaty od NFZ w formule 1/12,
  • uzyskały od Prezesa NFZ decyzję przedłużającą okres rozliczeniowy za rok 2020,

mogą wystąpić do 30 czerwca 2021 r. do Prezesa NFZ z wnioskiem o dalsze wydłużenie tego okresu.

Uprawnienie powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Aktualne brzmienie przepisu regulującego tę materię jest następujące:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 4 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492 i 1493) zarządza się, co następuje:

[…]

§2.

  1. Na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Przepisu § 1 pkt 5 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1 nie stosuje się.
  2. W przypadku gdy okres rozliczeniowy został przedłużony na podstawie ust. 1, na wniosek świadczeniodawcy okres ten może zostać przedłużony po raz kolejny, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r., w sposób określony przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.