Loading...

Reportaż z przebiegu i protokół XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy - 2022-04-22

Dnia 26 marca 2022 r. w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Turośni Kościelnej odbył się XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku (dalej: Zjazd)
oraz uroczystość  Jubileuszu 100-lecia Izb Lekarskich w Polsce.

Część uroczystą rozpoczął Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku (dalej: ORL) kol. Janusz Zawistowski. Na salę obrad wprowadzono sztandar Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku (dalej: OIL) i odśpiewano hymn państwowy Rzeczypospolitej Polski.

Kol. Janusz Zawistowski przywitał delegatów i podziękował im za obecność, a następnie przedstawił zaproszonych gości: Pana Bohdana Paszkowskiego – Wojewodę Podlaskiego, Pana Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Grzegorza Jakucia – Wójta Gminy Turośń Kościelna, Pana Ryszarda Mońdziela – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku oraz Panią Jowitę Grochowską – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, którzy przybyli na uroczystość.

Następnie głos zabrał Prezes ORL kol. Henryk Grzesiak, który wskazał, iż obecny rok 2022 jest Rokiem Obchodów Jubileuszu 100-lecia Izb Lekarskich w Polsce. W swoim przemówieniu przedstawił historię samorządu lekarskiego: 2 grudnia 1921 roku Sejm II RP uchwalił dwie ustawy – „w przedmiocie wykonywania praktyki lekarskiej w Państwie Polskim” i „O ustroju i zakresie działania Izb lekarskich, do których przynależność stała się obowiązkowa”. Ustawy weszły w życie z dniem 1 stycznia 1922 roku. Ówczesny minister zdrowia Witold Chodźko zarządził wybory do izb okręgowych, których obszar obejmował zazwyczaj kilka województw. Województwo białostockie przynależało do Izby Warszawsko-Białostockiej. Izby zajmowały się regulacją systemu pracy lekarzy, dbały o ich pozycję zawodową i materialną a także o właściwy poziom etyczny środowiska lekarskiego. Działalność Izb Lekarskich została przerwana w 1940 roku przez niemieckiego okupanta. W marcu 1945 roku władze PRL zleciły przedwojennemu wiceprezesowi NIL prof. Władysławowi Szenajchowi wznowienie działalności Naczelnej Izby Lekarskiej. Reaktywowano izby lekarskie. Izbie Warszawsko-Białostockiej ubyły tereny Wołkowyska i Grodna, a włączono województwo olsztyńskie. Szybko jednak okazało się, że idea samorządu była całkowicie sprzeczną z doktryną państwa socjalistycznego, co w 1950 roku doprowadziło do likwidacji izb lekarskich. 17 maja 1989 roku Sejm przyjął ustawę o izbach reaktywując samorząd lekarski. Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku zaczęła swoją działalność po Okręgowym Zjeździe Lekarzy w listopadzie 1989 roku, którą kontynuuje do dnia dzisiejszego.

 Po wystąpieniu Prezesa, przystąpiono do wręczenia odznaczeń za zasługi na rzecz samorządu lekarskiego.

Odznakę honorową Województwa Podlaskiego, przyznaną przez Zarząd Województwa za zasługi w pracy zawodowej i społecznej dla mieszkańców województwa, wręczoną przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego, otrzymali: kol. Iwona Jakubowska, kol. Romuald Knaś, kol. Janusz Poznański, kol. Janusz Zawistowski.

Marszałek województwa podziękował wszystkim lekarzom za ich pracę, w szczególności w trudnym okresie pandemii. Podkreślił, że zawód lekarza to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, od której zależy życie i zdrowie mieszkańców nie tylko województwa, ale i wszystkich Polaków. Kol. Janusz Poznański w imieniu odznaczonych podziękował marszałkowi województwa za dostrzeżenie i uhonorowanie ludzi, którzy przez lata pełnili funkcje w samorządzie lekarskim i podkreślił wagę lokalnego odznaczenia z punktu widzenia lekarza, który pracuje w tym regionie całe swoje życie.

Medal honorowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku „Gloria Artis Medicinae”, przyznany przez ORL i wręczony przez Prezesa ORL Henryka Grzesiaka, otrzymali: kol. Bolesław Astapczyk, kol. Marta Daniluk-Truszkowska, kol. Wojciech Dębek kol. Wiesława Dubiejko, kol. Grażyna Jurkowska, kol. Ryszard Kijak, kol. Maria Kotik-Pristupa, kol. Janusz Kłoczko, kol. Alicja Kurasińska, kol. Beata Małkowska, kol. Lucyna Mierzyńska, kol. Jarosław Nowicki, kol. Małgorzata Pawińska, kol. Bogusław  Poniatowski, kol. Elżbieta Rajkowska-Franke, kol. Marek Rogowski, kol. Stanisława Sawicka, kol. Grażyna Tokajuk, kol. Małgorzata Wojtkowska, kol. Joanna Zabielska Cieciuch.

Wyróżnienie Gloria Artis Medicinae ustanowiono w 2013 roku i jest przyznawane za szczególną działalność w samorządzie lekarskim.

Kolekcjonerską srebrną monetę NBP, przyznaną przez Prezesa NRL Andrzeja Matyję i wręczoną przez Prezesa ORL Henryka Grzesiaka, otrzymali: kol. Ryta Filipkowska, kol. Anna Jakubowska, kol. Romuald Knaś, kol. Danuta Łopianecka, kol. Maciej Makarewicz, kol. Janusz Poznański, kol. Jan Stasiewicz, kol. Wanda Stokowska, kol. Andrzej Tynecki, kol. Janusz Zawistowski.

Kol. Henryk Grzesiak wskazał, iż powyższe monety okolicznościowe zostały przygotowane przez Naczelną Izbę Lekarską (dalej: NIL) w podziękowaniu za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19 oraz odczytał list gratulacyjny Prezesa NRL Andrzeja Matyji.

W następnej części przemawiali zaproszeni goście, którzy gratulowali samorządowi lekarskiemu jubileuszu 100-lecia działalności oraz przekazali życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym i działalności samorządowej oraz owocnych obrad. Część uroczystą zwieńczył występ chóru MediCoro, pod batutą prof. Bożenny Sawickiej.

Po przerwie, obrady XL Zjazdu otworzył Prezes ORL kol. Henryk Grzesiak, który poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć lekarzy zmarłych w VIII kadencji, wśród których m.in. znalazło się troje zasłużonych dla samorządu lekarskiego delegatów na Zjazd: kol. Krzysztof Dawidowski – Sekretarz ORL i Dyrektor biura OIL, kol. Ryszard Grabowski – członek ORL i Przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Emerytów oraz kol. Małgorzata Kożuszyńska-Topór – członek Okręgowego Sądu Lekarskiego.

W części roboczej Zjazdu przyjęto porządek obrad oraz wybrano Prezydium Zjazdu w następującym składzie:  Przewodniczący Zjazdu: kol. Maciej Makarewicz, Zastępca Przewodniczącego Zjazdu: kol. Jolanta Szczurko, kol. Andrzej Tynecki, kol. Piotr Fiedorczuk, Sekretarz Zjazdu: kol. Janusz Zawistowski. Dalej, uchwalono regulamin Zjazdu oraz dokonano wyboru Komisji Zjazdowych.

Następnie przystąpiono do części sprawozdawczej Zjazdu:

  • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, kol. Henryk Grzesiak, przedstawił sprawozdanie kadencyjne z działalności ORL oraz Komisji ORL;
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (dalej: OROZ), kol. Romuald Knaś, złożył sprawozdanie kadencyjne ze swojej działalności;
  • Przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego, kol. Małgorzata Pawińska, przedstawiła sprawozdanie kadencyjne z działalności Okręgowego Sądu Lekarskiego (dalej: OSL);
  • Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej, kol. Katarzyna Bijowska, złożyła sprawozdanie kadencyjne z działalności Okręgowej Komisji Wyborczej (dalej: OKW).
  • Skarbnik ORL, kol Janusz Poznański, przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu w 2021 roku.
  • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej (dalej: OKR), kol. Mieczysław Kuczyński przedstawił sprawozdanie zawierające ocenę gospodarki finansowej OIL w 2021 roku i w VIII Kadencji. Na koniec podsumował, że OKR pozytywnie ocenia wykonanie budżetu i pracę wszystkich organów OIL i wnioskuje o udzielenie absolutorium ORL.

Komisja Mandatowa ogłosiła, że XL Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku jest prawomocny i może podejmować uchwały oraz wykonywać swoje zadania. W związku z powyższym  Zjazd w głosowaniu jawnym przyjął uchwały zatwierdzające sprawozdania ORL, OROZ, OSL, OKW, z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdanie finansowe i podziału wyniku finansowego za 2021 rok oraz udzielił absolutorium ORL. Następnie, Skarbnik ORL kol. Janusz Poznański, przedstawił projekt budżetu na 2022 r. który po dyskusji przyjęto jednogłośnie. Dalej, podjęto uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków ORL, liczby zastępców OROZ, liczby członków OSL, OKR  i OKW.

W kolejnej części przystąpiono do przeprowadzenia wyborów. Komisja Wyborcza ogłosiła komunikat o możliwości zgłaszania kandydatur na stanowisko Prezesa ORL, stanowisko OROZ, członków ORL, zastępców OROZ, członków OSL, członków OKR, członków OKW, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy. Po stosownym czasie, zebraniu formularzy zgłoszeniowych i zamknięciu list wyborczych – rozpoczęto wybory. Delegaci oddawali głos poprzez zaznaczanie wyboru na przygotowanych kartach do głosowania, które następnie wrzucali do urny wyborczej. Po przeliczeniu głosów ogłoszono, iż w wyniku wyborów:

  • Prezesem ORL w IX kadencji został dr n. med. Henryk Grzesiak;
  • OROZ w IX kadencji została dr n. med. Małgorzata Topolska.

Komisja Skrutacyjna zajęła się liczeniem głosów oddanych w wyborach do pozostałych organów OIL. W międzyczasie podjęto szeroką dyskusję programową w przedmiocie bieżących problemów lekarzy i lekarzy dentystów oraz przyszłej polityki OIL. Komisja Uchwał i Wniosków odczytała protokół prac i przedstawiła projekty uchwał, apeli, stanowisk i rezolucji, o jakie wnioskowali delegaci na tegorocznym Zjeździe. W wyniku dalszych obrad, przyjęto 4 apele i 2 uchwały. (Pełną listę wszystkich uchwał oraz apeli podjętych na Zjeździe zamieszczamy w załączeniu pod niniejszym artykułem.)

Następnie, Komisja Skrutacyjna ogłosiła komunikat o zakończeniu liczeniu głosów, po czym ogłoszono pozostałe wyniki wyborów. Pełną listę można znaleźć w następującej publikacji.

Na zakończenie Przewodniczący Zjazdu kol. Maciej Makarewicz zakomunikował koniec zaplanowanych obrad i pogratulował lekarzom wybranym do organów OIL i na stanowiska funkcyjne oraz podziękował delegatom za ich cierpliwość i pracę.

Z sali obrad wyprowadzono sztandar Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku i na tym etapie zakończono obrady XL Okręgowego Zjazdu Lekarzy.

Protokół XL OZLPdf icon

 

Uchwały i apele XL OZLPdf icon