Loading...

Rozporządzenie o warunkach udzielania świadczeń RTG - 2021-11-02

  • W dniu 20 września 2021. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1725 opublikowane zostało:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych (dalej: ,,Rozporządzenie”)

  • Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem wszystkie placówki stomatologiczne wykonujące inne świadczenia poza rtg punktowym (to świadczenie jest zwolnione) maja obowiązek wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie tych świadczeń.  Z obowiązku wystąpienia o tę zgodę zwolnione jest tylko udzielanie świadczenia rtg wewnątrzustnego.

Rozporządzenie weszło w dniu 20 września 2021r. w życie, z obowiązkiem dostosowania się placówek w terminie 6 miesięcy.

  • Wymogi stawiane w zakresie wyposażenia:
  • 2. 1. Minimalne wyposażenie w urządzenia radiologiczne jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność, o której mowa w art. 33q ust. 1 ustawy Prawo atomowe, zwanej dalej „jednostką ochrony zdrowia”, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:
    1)[…] 2) rentgenodiagnostyki stomatologicznej, z wyłączeniem działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 33q ust. 14 ustawy Prawo atomowe, stanowi aparat rentgenowski lub tomograf komputerowy przeznaczony do diagnostyki obszarów anatomicznych wynikających z wykonywanych medycznych procedur radiologicznych;[…]
  • Wymogi stawiane w zakresie kwalifikacji personelu § 3 Rozporządzenia – w części odnoszącej się do świadczeń stomatologicznych:
  1. a) jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
  2. b) jednego lekarza dentystę, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach, lub
  3. c) jednego technika elektroradiologii.