Loading...

Skierowanie do pracy niosącej ryzyko zakażenia – zmiana treści przepisu art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - 2020-10-24

Koleżanki, Koledzy,

z uwagi  na dynamiczną sytuację epidemiczną oraz zmianę treści przepisu art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który określa kto nie podlega skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia, chcielibyśmy zapewnić, aby Wojewoda Podlaski, który jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii posiadał aktualną wiedzę o lekarzach i lekarzach dentystach, co do których taka decyzja nie może być wydana.

W związku z coraz większą liczbą decyzji wydawanych przez Wojewodów, chcielibyśmy utworzyć aktualną listę lekarzy i przekazać bezpośrednio do Urzędu Wojewódzkiego, w celu zminimalizowania ryzyka kierowania do pracy tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy z mocy ustawy takiemu skierowaniu nie podlegają.

Oczywiście, złożenie oświadczenia o istnieniu okoliczności wymienionych w art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest całkowicie dobrowolne.

Stosowne oświadczenie publikujemy do pobrania.

Prosimy o jego wydrukowanie i podpisanie, a następnie odesłanie na adres  Izby  do dnia  31.10.2020 r.

Poniżej prezentujemy aktualny tekst przepisu art. 47 ust. 3 – 3b :

„Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
1)   osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
2)  kobiety w ciąży;

2a) osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;

2b) osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;

2c)  osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;

4) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;

5) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

3a)  W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.

3b)   Orzeczenie w sprawie choroby, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wydaje lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny, której dotyczy choroba przewlekła, lub lekarz specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych”.

Pdf icon– wzór oświadczenia