Loading...

Studia podyplomowe „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” - 2020-07-24

Informujemy o trwającej od 9.06 do 31.07.2020 r rekrutacji uzupełniającej na studia podyplomowe

Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

realizowane w Instytucie Psychologii UKSW ramach projektu pn. „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko grupy w województwie podlaskim.

Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadających wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.

Studia podyplomowe są bezpłatne dla uczestników, spełniających kryteria udziału w Projekcie, którzy ukończą je w terminie zgodnie z zawartą umową.

Więcej informacji: https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/podyplomowe_terapia_srodowiskowa_dzieci_mlodziezy

Osoba do kontaktu:  

Marta Pokorska

ekspert ds. staży i szkoleń

Projekt „Inwestycja w kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Ośrodek Projektowy Instytutu Psychologii

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wóycickiego 1/3 bud. 23 pokój 307

email: m.pokorska@uksw.edu.pl