Loading...

Uchwała Prezydium ORL w Białymstoku w sprawie przeprowadzenia XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w trybie obiegowym - 2021-03-04

Uchwała Nr 1454/2021/VIII/P Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku

z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w trybie obiegowym.

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019.965 tj. z późn. zm.) oraz art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842), Uchwały Nr 266/2020/VIlI Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie zwalania Okręgowego Zjazdu Lekarzy oraz Uchwały Nr 4/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu Rady w czasie trwania VIII kadencji (2018-2022), uchwala się co następuje:

§1.

  1. W związku z utrzymującą się pandemią w Polsce i związanych z tym ograniczeń postanawia się przeprowadzić XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy (OZL) OIL w Białymstoku w trybie obiegowym w miesiącu marcu 2021 roku.

2. Tworzy się pakiet OZL zawierający:

a) Sprawozdania za rok 2020

b) Projekty uchwał OZL

c) Kartę do głosowania z Numerem mandatu i projektami uchwał OZL

d) Kopertę ze zwrotnym adresem i znaczkiem

3. Pakiety należy wysłać do delegatów na OZL do 8 marca 2021 roku.

4. Wypełnione karty do głosowania należy odesłać niezwłocznie w załączonych kopertach, najpóźniej do 24 marca 2021 roku. Liczy się data stempla pocztowego.

5. Sposób głosowania określa Regulamin OZL.

§2.

Wybrane przez Okręgowy Zjazd Lekarzy Prezydium Zjazdu, w dniu 27 marca 2021 roku dokona liczenia kart do głosowania.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pdf icon oryginał Uchwały Nr 1454/2021/VIII/P