Loading...

Uchwała w sprawie ustalenia terminu XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy przeprowadzonego w trybie obiegowym - 2020-06-04

Uchwała Nr 1233/2020/VIII/P Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia terminu XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy przeprowadzonego w trybie obiegowym.

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. 2019.965 tj. z późn. zm.) oraz art. 14 h ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568) i Uchwały Nr 4/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do działania w imieniu Rady w czasie trwania VIII kadencji (2018-2022), uchwala się co następuje:

§1

1.  W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce i związanych z tym ograniczeń postanawia się ustalić termin przeprowadzenia XXXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy (OZL) OIL w Białymstoku w trybie obiegowym w miesiącu czerwcu 2020 roku.

2.  Tworzy się pakiet OZL zawierający:

a) Sprawozdania za rok 2019

b) Projekty uchwał OZL

c) Kartę do głosowania z Numerem mandatu i projektami uchwał OZL

d) Kopertę ze zwrotnym adresem i znaczkiem

3.  Pakiety należy wysłać do delegatów na OZL do 4 czerwca 2020 roku.

4.  Wypełnione karty do głosowania należy odesłać niezwłocznie w załączonych kopertach, najpóźniej do 24 czerwca 2020 roku. Liczy się data stempla pocztowego.

5.  Sposób głosowania określa Regulamin OZL.

§2

Tworzy się Komitet Organizacyjny OZL w Białymstoku w skład którego wchodzą wszyscy członkowie Prezydium ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pdf iconoryginalna wersja uchwały Nr 1233/2020/VIII/P Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 roku