Loading...

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy

Zgodnie z Uchwałą Nr 11/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2018 r. funkcję Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy OIL w Białymstoku pełni:

dr n. med. Witold Olański – tel. kontaktowy 885-656-065

Bardzo serdecznie zachęcam wszystkich lekarzy z naszej OIL do korzystania z mojej pomocy i wparcia w różnych, trudnych życiowo sytuacjach, w szczególności tych które dotyczą zdrowia i różnych aspektów z tym związanych. W ramach swoich możliwości postaram się Państwu pomóc w taki sposób, abyście nie czuli się Państwo sami, pozostawieni ze swoimi problemami. Mój numer kontaktowy: 885-656-065.

Lekarze wykonują zawód zaufania publicznego i nierzadko są obiektem komentarzy i ocen pacjentów, ich rodzin/opiekunów, innych ludzi, ale także mediów. Rokrocznie publikowane są raporty na temat opinii o lekarzach, jak również elementach je kształtujących, takich jak zaufanie do naszego zawodu, satysfakcja z kontaktów z lekarzami oraz komunikacja. Lekarze, a także ich najbliżsi doskonale zdają sobie sprawę z faktu jak wiele obciążeń niesie za sobą ten szczytny zawód. Cena jaką płacą medycy i ich rodziny jest ogromna, zarówno w kontekście psychicznym, somatycznym jak i społecznym. W najbardziej dramatycznych przypadkach sprawa może zakończyć się śmiercią lekarza (w przebiegu różnych schorzeń, ale także w wyniku samobójstwa). Przez lata był i nadal pozostaje to temat „tabu”. Rozmawiamy o tym w swoim środowisku, jednak spróbujmy zadać sobie pytanie – Co zrobiliśmy? Co robimy jako grupa zawodowa dla naszych Koleżanek i Kolegów, celem wsparcia, pomocy, doradztwa?

Jest najwyższy czas aby takie działania podjąć. Do tego celu między innymi ma służyć funkcja Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy. Poniżej przedstawiam ramowy program moich działań.

Zakres obowiązków/obszar działań Pełnomocnika:
a) Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy zajmuje się głównie problematyką uzależnień w środowisku lekarskim. Z problemem mogą zgłaszać się wszyscy Lekarze, których dotyczy uzależnienie od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki uspokajające). Przyjmuję zgłoszenia od członków rodziny, gdy problem uzależnienia dotyczy lekarza.
b) Problemy psychiczne/psychiatryczne w środowisku lekarzy jako problem w wykonywaniu zawodu.
c) Działalność pomocowa/wsparcie w zakresie różnych aspektów zdrowotnych lekarzy pozbawionych opieki/wsparcia rodziny.
d) Pomoc/wsparcie w zakresie znalezienia/umieszczenia lekarza w placówce o charakterze DPS/Hospicjum lub innego podmiotu opieki długoterminowej przy braku opieki/wsparcia rodziny.
e) Pomoc/wsparcie w zakresie wyszukiwania indywidualnych opiekunów w obszarze pomocy medycznej lekarzom z przewlekłymi chorobami, pozbawionymi wsparcia rodziny lub mającymi ograniczenia w tym wsparciu ze strony rodziny.
f) Konsultacje indywidualne dla lekarzy z problemem uzależnienia,
g) Współpraca z innymi organami Izby Lekarskiej (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Socjalna, Komisja ds. Orzekania o Zdolności do Wykonywania Zawodu).
h) Współpraca z ośrodkami terapii uzależnień (ambulatoryjnymi i stacjonarnymi) w celu ustalenia miejsca do terapii dla lekarza z problemem.
i) Monitorowanie stanu zdrowia lekarza, udzielanie wsparcia podczas wizyt kontrolnych po ukończeniu leczenia. j) Rozpowszechnianie informacji o możliwościach pomocy w prasie branżowej.
k) Szkolenia ordynatorów i kierowników placówek medycznych pod kątem rozpoznawania i szybkiego reagowania na problemy uzależnień, zespołu „wypalenia zawodowego”, depresji, problemów psychiatrycznych w środowisku lekarskim.

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy
dr n. med. Witold Olański