Loading...

Wsparcie finansowe na ogrzewanie - 2022-10-06

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022, poz. 1967).

Uprzejmie informujemy, iż na mocy art. 4 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń, przysługuje prawo do skorzystania z preferencyjnej ceny wytwarzania ciepła lub dodatku finansowego. Poniżej prezentujemy krótką instrukcję w tym przedmiocie.

I.  Zapewnienie „średniej ceny wytwarzania ciepła” (w przypadku zewnętrznego dostawcy ciepła)

Aby skorzystać z prawa do tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą (tj. minimalizacji podwyżek) na zakup dostarczanej energii cieplnej – należy w terminie do 11 października złożyć sprzedawcy ciepła oświadczenie, w którym trzeba wpisać m.in. szacowaną ilość ciepła jaka będzie zużywana przez podmiot. Złożenie oświadczenia po wskazanym powyżej terminie, spowoduje objęcie stosowania średniej ceny ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. W świetle aktualnego brzmienia ustawy, rekompensata stosowana będzie w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Pdf iconOświadczenie odbiorcy ciepła

II.  Dodatek finansowy (w przypadku własnych źródeł ciepła)

Aby otrzymać dodatek finansowy należy łącznie spełnić następujące warunki:

  • podmiot ponosi, związane z potrzebą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego;
  • główne źródło ciepła jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o przyznanie dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. (wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania).

Do wniosku należy załączyć m.in.

  • wyliczenie kwoty dodatku (dokonane wg wzoru określonego w ustawie),
  • dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
  • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania wyliczeń kwoty dodatku.

Pdf iconWniosek o wypłatę dodatku

Zwracamy uwagę iż wskazane uprawnienia przysługują szerokiej gamie jednostek i organizacji, w tym również gospodarstwom domowym. Pełna lista podmiotów uprawnionych do skorzystania z w/w wsparcia została określona w art. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (…).